PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Immunosenescentie: een klinisch relevant begrip
Author(s): JANSSENS WH, AFSCHRIFT MB, PELEMAN RA
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 16   Date: 2002   
Pages: 1047-1054
DOI: 10.2143/TVG.58.16.5001402

Abstract :
Immunosenescentie wordt beschouwd als de leeftijdsgebonden remodellering van het immuunsysteem. De veranderingen situeren zich op de verschillende niveaus van de immuunrespons, waarbij de fenotypische en functionele veranderingen in de T-cellen de belangrijkste lijken te zijn.
In de aangeboren immuunrespons vermindert de doeltreffendheid van de verschillende afweerbarrières op het niveau van de huid, de luchtwegen en de urinaire tractus. Voorts treedt een verminderde functie op van de "natural killer"-cellen, wat deels wordt gecompenseerd door een toename van hun aantal, een gedaalde activatie van de vroege ontstekingsstadia en een gewijzigde functie van de weefselmacrofagen.
In de verworven immuniteit is er een verschuiving van naïeve naar geheugen-T-cellen met een proportionele toename van geheugencellen. Bovendien is er een shift naar een Th2-anti-inflammatoire respons. B-cellen kennen een verminderde activatie en proliferatie, en het aantal B-celgemedieerde ziekten, alsook het verschijnen van autoantilichamen neemt toe.
Sommige bacteriële en virale infecties komen vaak voor binnen een geriatrische populatie en gaan gepaard met hoge morbiditeit en mortaliteit. Sommige van deze infecties, zoals deze met het influenzavirus of met Streptococcus pneumoniae, kunnen door vaccinatie efficiënt worden voorkomen.
In het hierna volgend overzicht worden de verschillende modaliteiten van de leeftijdsgebonden remodellering van het immuunsysteem en hun klinische betekenis besproken. Tot slot wordt ingegaan op het belang van vaccinaties bij bejaarden.

Clinical relevance of immunosenescence
Immunosenescence may be considered as the age-related remodelling of the immune system. The changes occur on different levels of the immune respons. The phenotypic and functional changes in the T-cell component appear to be the most important.
The efficacy of the defencemechanisms of the skin, the respiratory and the urinary tract in the innate immune system decreases. There occurs an impaired function of the "natural killer"-cells, which is partially compensated by their increasing number, a diminished activation of the early inflammation and a changing function of the tissue macrophages.
In the acquired immunity a shift from naive to memory-T-cells occurs, resulting in a proportional increase of memory cells. Furthermore, there is a shift towards a Th2- anti-inflammatory respons. There is less activation and proliferation of B-cells. As a consequence the incidence of B-cell mediated diseases and the percentage of autoantibodies increase. Some bacterial and viral infections often occur in a geriatric population and involve a high morbidity and mortality. Some infections, for example an infection with the influenzavirus or with Streptococcus pneumoniae, can be prevented by vaccination. In this article we discuss the different aspects of the age-related remodelling of the immune system and their clinical relevance as well as the importance of vaccination in the elderly.

download article
34.204.43.11.