PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Manipulatie van de wervelkolom: bijwerkingen en verwikkelingen
Author(s): CAGNIE B, VINCK E, CAMBIER D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 20   Date: 2002   
Pages: 1317-1323
DOI: 10.2143/TVG.58.20.5001442

Abstract :
Het doel van dit artikel is aan de hand van gevallenstudies, reviewartikels en pro- en retrospectieve onderzoeken, een overzicht te geven van enerzijds kortdurende bijwerkingen en anderzijds ernstigere verwikkelingen na manipulatie van de wervelkolom.
Ongeveer een op twee patiënten ondervindt kortdurende neveneffecten na een manipulatie. Deze kunnen worden opgesplitst in normale reacties zoals lokaal discomfort, hoofdpijn, vermoeidheid en uitstralingspijn, en anderzijds abnormale reacties zoals duizeligheid en nausea. Er zijn echter weinig literatuurgegevens betreffende de aard, het aantal en de duur van deze kortdurende neveneffecten.
De incidentie van ernstige verwikkelingen is relatief laag. De prevalentie van verwikkelingen na een cervicale manipulatie blijkt duidelijk hoger dan na een lumbale manipulatie; 82% ervan kan worden ondergebracht onder de term "vertebrobasilaire insufficiëntie". Het is van groot belang zoveel mogelijk de veiligheid van de patiënt bij het ondergaan van een manipulatie te waarborgen, gezien de ernst van deze verwikkelingen en het risico van permanente neurologische uitval. De uitwerking van een degelijk premanipulatief testprotocol is hierbij onontbeerlijk.

Side and adverse effects of spinal manipulation
Based upon case reports, review articles and pro- and retrospective investigations, this article intends to provide an overview of the temporary side-effects and the more serious adverse-effects after a spinal manipulation.
About half of all patients will experience transient side effects after a manipulation. These events can be divided into common reactions, such as local discomfort, headache, tiredness and radiating discomfort on the one hand and uncommon reactions, such as dizziness and nausea on the other hand. However, literature data are scarce when it comes to describing type, frequency and duration of these temporary side-effects.
The incidence of serious complications is generally considered to be low. Complications after cervical manipulations are apparently more frequent than after lumbar manipulation. Of all injuries after cervical manipulation, 82% can be classified under vertebrobasilar insufficiency.
The main emphasis should be placed upon assuring the safety of the patient during manipulation, in view of the seriousness of these complications and the risk of permanent neurological deficits. The elaboration of a thorough premanipulative testprotocol is mandatory.

download article
54.91.71.108.