PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Onderlinge erkenning van diploma's in de Europese Unie
Author(s): KUIPERS WLR , LEIBBRANDT CC
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 2   Date: 2003   
Pages: 71-74
DOI: 10.2143/TVG.59.2.5001508

Abstract :
Het vrije verkeer van personen en diensten binnen de landen van de Europese Unie vereist onderlinge erkenning van diploma's. Dit is voor de medische beroepen sinds 1975 geregeld per Europees Directief. Deze Artsen Richtlijn is een zg. Sectoraal Directief, dat enerzijds automatische erkenning door de lidstaten voorschrijft van diploma's behaald in andere lidstaten, maar anderzijds de lidstaten kwaliteitseisen voorschrijft inzake de opleiding tot deze medische diploma's. Het voornaamste criterium is de minimumduur van de opleidingen, die tot in detail in de richtlijn vastgelegd is. Lidstaten zijn vrij op nationaal niveau een langere opleidingsduur te eisen, wat meestal ook gedaan wordt.
Wijziging van de richtlijn, zoals invoering van nieuwe specialismen of verlenging van de minimumopleidingsduur, vereist consensus in de Ministerraad van de Europese Unie. Consensus wordt echter slechts bij uitzondering bereikt, zodat het Directief jaren, zo niet tientallen jaren achterloopt bij de ontwikkeling van de geneeskunde.
Het Directoraat Interne Markt van de Europese Unie streeft ernaar de Sectorale Richtlijn te vervangen door een Algemene Richtlijn. Het systeem van de Algemene Richtlijnen kent geen automatische erkenning en kwaliteitseisen. Het gastland moet per geval beoordelen of het diploma van de migrerende dokter overeenkomt met dat van het gastland. Aanvullende eisen kunnen worden gesteld.
Het Directoraat Interne Markt heeft in 2002 een voorstel tot deze wijziging geformuleerd.

Mutual recognition of diplomas in the European Union
Freedom of movement of persons and services in the member states of the European Union requires mutual recognition of diplomas. This has been established in the medical professions since 1975 by European Directive. This "Doctor’s Directive" is a "Sectoral Directive", which on one hand prescribes automatic recognition by member states of diplomas acquired in other member states, but on the other hand prescribes quality requirements for training. The most important quality criterium is the minimal duration of training, which is laid down in detail in the Directive. Member states are free to require longer training times, and many have done so.
Changes of the Directive, such as introduction of new specialities or lengthening of the minimum training time, require consensus in the Council of Ministers of the European Union. However, a consensus is reached only rarely with as result that the Directive does not follow the developments of medicine for many years, even decades.
The Directorate Internal Market of the European Union intends to replace the Sectoral Directives by General Directives. The system of General Directives does not yield automatic recognition and quality requirements. The host country has to judge case by case if the diploma of the migrating doctor equals the diploma of the host country. Additional requirements can be demanded.
In 2002 the Directorate Internal Market has formulated a proposal for this modification.

download article
54.221.145.174.