PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Ethiek en medische aansprakelijkheid: een mijnenveld voor de arts?
Author(s): TER HEERDT J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 2   Date: 2003   
Pages: 85-94
DOI: 10.2143/TVG.59.2.5001513

Abstract :
De maatschappij wordt steeds mondiger, zo ook de patiënt, wat zich onder meer uit in een stijgend aantal schadeclaims.
Het huidig rechtssysteem is gebaseerd op de fout: een patiënt die schade lijdt, kan slechts aanspraak maken op schadeloosstelling voor zover de medische verwikkelingen te wijten zijn aan een medische fout en dit in oorzakelijk verband staat met de schade. Het bewijs hiervan is niet makkelijk.
Om tegemoet te komen aan de moeilijke bewijspositie van de patiënt, heeft de rechtspraak geleidelijk aan een bewijslastverdeling in het leven geroepen ten voordele van de patiënt. Een voorbeeld hiervan is de informatieverplichting van de arts. Een medische handeling is slechts geoorloofd voor zover de toestemming van de patiënt werd verkregen, zo niet handelt de arts onrechtmatig. Een toestemming alleen volstaat evenwel niet; deze moet ook voorgelicht zijn. Wanneer een arts de patiënt onvoldoende inlicht, begaat hij een fout waarvoor hij aansprakelijk kan worden gesteld op voorwaarde dat hierdoor schade is ontstaan. De patiënt moet dus steeds aantonen dat hij de medische handeling had geweigerd wanneer hij wél voldoende inlichtingen had verkregen. Hoewel de Belgische rechtspraak gewonnen lijkt voor een bewijslastomkering - de arts dient aan te tonen dat hij voldoende inlichtingen heeft verstrekt -, blijft het oorzakelijkheidsvereiste een obstakel, naast een toenemend gebruik van consentformulieren.

Ethics and medical liability: a minefield for the physician
Society, as well as patients, have become more emancipated and far more demanding which is showed by the growing number of damage claims.
Our current legal system is based on fault liability: when a patient suffers damages, he can only claim compensation if he can prove a medical fault that has caused the damages. It is not an easy burden of proof.
Jurisprudence has offered a concession to this burden of proof of the patient. A practical example can be found in the obligation of a physician to inform his patient. A medical act is only allowed if the patient gives his informed consent. When a physician does not give sufficient information, he commits a medical fault for which he can be held liable when damages are caused. The patient however must prove that the physician failed to fulfil his information duty, but also that with sufficient information he would have refused to undergo the medical intervention.
Although Belgian jurisprudence seems to adopt the reversal of the burden of proof, the patient still has to affront two obstacles: the proof of the causal relation and a growing use of consent forms.

download article
54.221.145.174.