PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Mammografische borstkankerscreening
Author(s): VILLEIRS G, MORTIER M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 21   Date: 2003   
Pages: 1330-1337
DOI: 10.2143/TVG.59.21.5001724

Abstract :
Borstkankerscreening wordt gedefinieerd als "de regelmatige evaluatie van een populatie asymptomatische vrouwen teneinde onverwachte afwijkingen op te sporen op een ogenblik waarop genezing nog mogelijk is". Hiertoe moet een borsttumor opgespoord en behandeld worden vooraleer hij een metastatisch potentieel verworven heeft, dus in de vroegste fase van de mammografische waarneembaarheid. Om dit te bereiken moeten screeningsparameters zoals het screeningsonderzoek, de doelpopulatie en het screeningsinterval geoptimaliseerd worden.
Naast een beperking van de fysieke, psychische en sociale morbiditeit, is de mortaliteit van borstkanker dankzij de borstkankerscreening met ruim 30% verminderd. Naast dit ontegensprekelijke voordeel zijn er aan de screening ook enkele nadelen verbonden. Fout-negatieve resultaten leiden tot een valse geruststelling bij gescreende vrouwen en kunnen later opduiken als zogenaamde intervalkankers. Fout-positieven leiden in het beste geval tot een "recall" (het niet-invasief uitwerken van een opgespoorde afwijking), maar in een klein aantal gevallen wordt overgegaan tot fijnenaaldaspiratie, cilinderbiopsie of zelfs open biopsie.
In dit artikel zullen de modaliteiten en het rationale van de mammografische screening toegelicht worden, met verwijzing naar de georganiseerde Vlaamse borstkankerscreening.

Mammographic screening for breast cancer
Screening for breast cancer is defined as "the evaluation of a population of asymptomatic women, in an effort to detect unsuspected disease at a time when cure is still possible". Consequently, a tumor must be detected and treated before it metastasizes, ideally in the earliest phase of mammographic detectability. For this purpose, parameters such as screening examination, target population and screening interval need to be optimized.
In addition to decreased physical, psychological and social morbidity, screening for breast cancer has led to a reduction of breast cancer mortality by at least 30%. Despite this clear benefit, screening also involves some disadvantages. A false negative result induces false reassurance and may progress to a so-called interval cancer. A false positive result can necessitate a recall for non-invasive work-up of a detected lesion or, in a small number of cases, a fine needle aspiration cytology, core-biopsy or even open biopsy.
In the present paper, the modalities and rationale of mammographic screening will be discussed, with reference to the organized Flemish breast cancer detection program.

download article
3.227.233.55.