PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Advies betreffende palliatieve zorg, euthanasie en andere medische beslissingen omtrent het levenseinde
Author(s): NATIONALE RAAD VAN DE ORDE DER GENEESHEREN
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 3   Date: 2004   
Pages: 196-203
DOI: 10.2143/TVG.60.3.5001796

Abstract :
Als publiekrechtelijk orgaan kan de Orde der geneesheren een wetgeving over medisch-ethische problemen niet negeren; deze kwam immers tot stand in een democratische staat en respecteert de gewetensvrijheid van elke arts. De medische deontologie dient rekening te houden met de recente wetgeving betreffende euthanasie, palliatieve zorg en rechten van de patiënt. In het advies wordt de coördinatie van deze drie wetten nagestreefd. Een patiënt heeft niet alleen recht op informatie over palliatieve zorg en euthanasie maar ook over andere medische beslissingen bij het levenseinde. Er wordt voorgestaan dat de artsen en het team die een patiënt gedurende heel het verloop van zijn ziekte behandelen en begeleiden ook in de ultieme levensfase zijn hulpverleners blijven. Er wordt aangetoond dat een schriftelijke weigering tot toestemming voor een welomschreven tussenkomst bepalend kan zijn voor de wijze van afscheid nemen. Daarnaast benadrukt het advies het belang van multidisciplinaire benadering, behandelt de problematiek van de chronische zieken en minderjarigen en gaat nader in op de taak van de te raadplegen artsen, aspecten van de medische aansprakelijkheid en de geneeskundige verklaring bij overlijden. Alvorens over te gaan tot een aanpassing van de Code van geneeskundige plichtenleer worden de reacties op dit advies ingewacht.

Medical decisions around the finishing life
As a body of public law, the Order of Physicians can not ignore a legislation relating to problems of medical ethics; this law came into being in a democratic state and is respectful to the freedom of conscience of every physician. The medical deontology has to take account of the very recent legislation regarding euthanasia, palliative care and patient’s rights. The aim of the guidelines is a coordinating of these three laws. A patient has the right to be informed not only about palliative care and euthanasia, but also about other medical decisions around the finishing life. It is recommended that the patient’s management in the ultimate phase of his life should be carried out by the physicians and team who treated and accompanied him during the whole progress of his disease. The recommendation gives the demonstration that a written refusal to assent to a well-defined medical procedure can be a determining factor of the way of leaving life. Besides, the recommendation underlines the importance of a multidisciplinary approach, tackles the problem of chronic diseases and minors and goes deeper into the role of the physicians whose advice has to be asked, into some aspects of medical liability, and the doctor’s certificates when a person dies. Before we amend the code of professional ethics, we want to wait a feedback of reactions about this recommendation.

download article
100.25.214.89.