PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Onderzoek en behandeling van velofaryngale stoornissen:de logopedische invalshoek binnen het multidisciplinair team
Author(s): VAN LIERDE KM, DE BODT M, VAN CAUWENBERGE P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 20   Date: 2004   
Pages: 1490-1500
DOI: 10.2143/TVG.60.20.5002010

Abstract :
Om nasaliteit en nasaliteitsstoornissen te diagnosticeren bestaan er verschillende onderzoeksmethoden. De NKO-arts en de logopedist doen meestal beroep op een combinatie van verschillende onderzoeksmethoden, zoals de perceptuele evaluatie van de spraak, de visuele observatie van het velofaryngaal mechanisme, aërodynamische en/of akoestische onderzoeksmethoden enz. Ook het gebruik van de nasometer als akoestisch meetinstrument voor het objectief en niet-invasief meten van de nasaliteit wint meer en meer aan populariteit.
De bedoeling van dit artikel is enerzijds een overzicht te maken van de verschillende logopedische onderzoeksstrategieën voor het bepalen van de aard en de graad van de nasaliteitsstoornis. De relevantie van nasometrie in de diagnostiek van velofaryngale stoornissen wordt uitgebreider besproken en verduidelijkt met enkele klinische gevalsbesprekingen. Anderzijds worden de logopedische behandelingsmethoden vanuit verschillende benaderingswijzen (velofaryngale spiertraining, stem-, articulatie- en biofeedbacktraining en gebruik van prothesen) in kaart gebracht
Een klinisch verantwoorde diagnose van nasaliteitsstoornissen berust op een combinatie van een visuele observatie van het velofaryngale mechanisme (endoscopie of videofluorografie) aangevuld met nasometrische gegevens en perceptuele beoordelingen van de spraak. Een degelijke diagnostiek van het probleem door een ervaren multidisciplinair team is een noodzakelijke voorwaarde tot het opstellen van een doeltreffend behandelingsplan.

Assessment and treatment of velopharyngeal disorders: logopaedic approach within the multidisciplinary team
Speech production is a complex and coordinated task involving interaction of respiration, vocal fold vibration, articulation and resonance. Disorders in each of these processes may cause a decreased intelligibility. Appropriate velopharyngeal function is essential for normal deglutition, normal physiological respiratory patterns and speech production. When the velopharyngeal mechanism does not function adequately to prevent the transmission of sound into the nasal cavity, a resonance disorder can occur. This article focuses on the logopaedic assessment and treatment of resonance disorders.
To assess resonance disorders a number of instrumental devices are available to supplement auditory perceptual judgements of velopharyngeal inadequacy. Most otorhinolaryngologists and speech language pathologists rely on a combination of different assessment procedures. The present article intends to introduce the clinical value of the Nasometer® and other speech assessment techniques to evaluate resonance and resonance disorders. The Nasometer® is conceived as an instrument for objective and noninvasive assessment of resonance. Also the logopaedic strategies to improve the velopharyngeal function, like velopharyngeal muscle training, voice training, articulation therapy, biofeedback treatment and the use of prostheses, are described.
A clinically sound diagnosis of resonance disorders relies on a combination of visual observation of the velopharyngeal mechanism (by endoscopy or videofluorography) completed with nasometric data and perceptual judgements of speech. A valid assessment by an experienced multidisciplinary team is mandatory to build up an efficient management scheme.

download article
54.221.145.174.