PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Screening van personen met een familiale anamnese van prematuur coronair lijden: een demonstratieproject in Vlaanderen
Author(s): DEBRUYNE L, DE HENAUW S, DE BISCOP S, DE BACQUER D, DE BACKER G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 23   Date: 2004   
Pages: 1691-1698
DOI: 10.2143/TVG.60.23.5002045

Abstract :
Onafhankelijk van het effect van andere gekende coronaire risicofactoren, hebben eerstegraadsverwanten (broers, zussen, zonen en dochters) van patiënten met prematuur coronair lijden een verhoogd risico van het ontwikkelen van coronaire pathologie in vergelijking met personen zonder familiale voorgeschiedenis. Recente literatuur wijst uit dat hieraan onvoldoende aandacht besteed wordt.
Het "Familie Screening Project" wil nagaan in welke mate een gestandaardiseerde gezondheidspromotiecampagne de actieve screening van deze familieleden kan verbeteren en wat hiervan de gezondheidseconomische impact is.
Het betreft een gecontroleerde, gerandomiseerde studie met controle- en interventieregio waarin drie fasen te onderscheiden zijn: voormeting, interventie en nameting. De vergelijkbaarheid van beide regio’s werd getest. In de interventieregio wordt gedurende 1 jaar het interventiepakket ontwikkeld. Nadien worden beide regio’s terug vergeleken met betrekking tot de screening van deze familieleden.
De resultaten van de voormeting wijzen uit dat in de twee regio’s slechts 18,6% van de eerstegraadsverwanten zich laat onderzoeken op hun risico van hart- en vaatziekten naar aanleiding van het prematuur coronair incident van hun familielid (24,0% bij broers of zussen en 9,3% bij zonen of dochters).
Meer aandacht dient besteed te worden aan het preventieve onderzoek van deze eerstegraadsverwanten, zoals aanbevolen door internationale wetenschappelijke expertcomités.

Screening of people with family history of coronary heart disease: a demonstration project in Flanders
First degree relatives (siblings and offspring) of patients with premature coronary heart disease have, unrelated to the effect of other known coronary risk factors, an increased risk to develop coronary heart disease in comparison to people without that family history. Recent studies show that poor attention is given to this problem.
In the Family Screening Project the question is raised whether a health promotion campaign can increase the active screening of family members and whether such a program is cost-effective. The project also studies the perception and the determinants of participation.
A controlled, randomised study design is used, with a control and an intervention region. It consists of three phases: the pre-test, the intervention and the post-test. The comparability of both regions has been tested. The health promotion campaign is implemented in the intervention region for the duration of one year. Afterwards both regions will be compared with each other on the basis of the number of first degree relatives which have been screened for their risk of coronary heart disease.
The results of the pre-test indicate that in the two regions only 18.6% of the first degree relatives have been examined for their risk of coronary heart disease as a result of the premature coronary incident of their family member (24.0% of the siblings and 9.3% of the offspring).
More attention must be given to the preventive screening of the first degree relatives as recommended by international scientific expert committees.

download article
3.226.251.81.