PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Is pijn bij de bejaarde echt een probleem?
Author(s): PETROVIC M, VAN DEN NOORTGATE N, VELGHE A, MARIMAN A, MICHIELSEN W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 6   Date: 2005   
Pages: 417-422
DOI: 10.2143/TVG.61.6.5002122

Abstract :
Pijn bij de bejaarde mag – ondanks een verhoogde prevalentie op oudere leeftijd – niet als een normaal verschijnsel beschouwd worden. Aanhoudende pijn komt bij 29% van de bejaarden tussen 71 en 80 jaar voor. Degeneratief gewrichtslijden overschaduwt in frequentie de andere onderliggende oorzaken.
Het ervaren van pijn berust op vier componenten: waarneming van weefselletsels (nociceptie), subjectieve gewaarwording van pijn (pijnperceptie), lijden en pijnreacties. De waarneming van pijn bij de bejaarde wordt beïnvloed door zowel morfologische, elektrofysiologische, neurochemische en functionele veranderingen in de nociceptie als door psychologische factoren. Pijn kan op pathofysiologische basis in drie categorieën onderverdeeld worden: nociceptieve, neuropathische en psychogene pijn. De melding en de beschrijving van de pijnklachten door de patiënt zelf zijn de standaard voor de evaluatie van pijn gezien de subjectieve aard ervan. Een psychologische evaluatie is aangewezen indien een medische evaluatie niet volstaat om de hevigheid van pijnreacties te verklaren. Dementie vormt een belangrijke hinderpaal bij de evaluatie en behandeling van pijn.
Bij de behandeling van pijn dient een afweging gemaakt te worden tussen de ernst van de symptomen, de graad van invaliditeit en de neveneffecten van de gekozen medicatie. Behandeling van pijn vereist ook de toepassing van cognitieve en rehabilitatietechnieken om de invloed van aanhoudende pijn op de patiënt zo veel mogelijk te beperken.

Persistent pain in the elderly
Despite a high prevalence in the elderly, as high as 29% between 70 and 80 years, pain should not be considered a normal consequence of aging. Degenerative joint disease overwhelms any other cause.
To understand pain experience four determinants must be considered: nociception, pain perception, suffering and pain behaviour. There are morphological, electrophysiological, neurochemical, and functional changes within nociceptive pathways, as well as psychological factors that may alter pain experience in the elderly. Pain may be subdivided into three pathofysiological subtypes: nociceptive, neuropathic, and psychogenic. Pain is inherently a subjective experience; the individual’s selfreport is the gold standard for assessment. Psychological evaluation is indicated when medical evaluation fails to explain the severity of pain behaviour. Dementia represents a major obstacle to the evaluation and management of pain.
Management of pain requires a balance between the severity of symptoms, the level of disability, and side effects of medication. Pain management programs also combine cognitive and rehabilitative approaches to minimise the impact of persistent pain.

download article
34.228.185.211.