PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Is er nog een toekomst voor digoxine in de 21ste eeuw?
Author(s): DE BACKER O, TAVERNIER R, DE SUTTER J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 12   Date: 2005   
Pages: 879-890
DOI: 10.2143/TVG.61.12.5002204

Abstract :
Ondanks de introductie van een grote verscheidenheid aan nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van hartfalen, blijft digoxine toch nog een belangrijke rol spelen inde 21ste eeuw. In dit artikel wordt ingegaan op de huidige evidentie omtrent de doeltreffendheid van digoxine bij de behandeling van hartfalen en voorkamerfibrillatie, op de optimale dosis en therapeutische range van digoxine, met concrete aanbevelingen i.v.m. de dosering ervan bij hartfalen, en op de richtlijnen voor de behandeling van chronisch hartfalen en voorkamerfibrillatie, met daarbij een klemtoon op de specifieke rol van digoxine.
Zo moet digoxine worden overwogen bij alle patiënten met symptomatisch hartfalen (NYHA-klasse III-IV), dat aanhoudt ondanks conventionele therapie met een ACE-remmer, een diureticum en een bètablokker. Voor de behandeling van ritmestoornissen heeft digoxine een beperkte maar nog steeds nuttige rol, ofwel alleen, ofwel in combinatie met een bètablokker, om te verzekeren dat het ventriculaire antwoord onder controle blijft bij patiënten met chronische voorkamerfibrillatie, in het bijzonder wanneer chronisch hartfalen aanwezig is.
De dosering van digoxine zou bij de meeste patiënten 0,25 mg/d niet mogen overschrijden en zou lager moeten zijn bij vrouwen, bejaarden en patiënten met gedaalde nierfunctie.

Is there still a future for digoxin in the 21st century?
Despite the introduction of a variety of new drugs for the treatment of heart failure, digoxin still plays an important role in the 21st century. This article discusses: 1) the actual evidence concerning the efficacy of digoxin in the treatment of heart failure and atrial fibrillation; 2) its optimal dose and therapeutic range, with concrete suggestions for dosage of digoxin in heart failure; 3) the guidelines for the treatment of chronic heart failure and atrial fibrillation, with emphasis on the specific role of digoxin.
Digoxin is indicated in all patients with persisting symptomatic heart failure (NYHA class III-IV), despite conventional standard therapy with an ACE-inhibitor, a diuretic and a ß-blocker.
For the treatment of arrhythmias, digoxin exerts a limited, but still useful role, either alone or in combination with a ß-blocker, in achieving satisfactory ventricular rate control in patients with chronic atrial fibrillation, in particular when co-existing with chronic heart failure.
Maintenance doses of digoxin should not exceed 0.25 mg per day, and should need to be lower in women, the elderly and patients with renal failure.

download article
54.81.220.239.