PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Spierzwakte ontstaan op de intensievezorgafdeling: vaak “critical-illness”-polyneuropathie
Author(s): VAN MOOK WNKA, FABER CG, DE KROM MCTFM
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 17   Date: 2005   
Pages: 1186-1191
DOI: 10.2143/TVG.61.17.5002258

Abstract :
“Critical-illness”-polyneuropathie (CIP) is een syndroom gekarakteriseerd door ontwenningsproblemen van de beademing, alsmede perifere spierzwakte, distaal meer uitgesproken dan proximaal, en vaak gepaard gaande met atrofie. De musculatuur van het gelaat is in de regel niet aangedaan. Spierrekkingsreflexen zijn vaak afwezig of verlaagd. Indien de n. phrenicus betrokken is, wordt de ontwenning van de beademing extra vertraagd. Elektrofysiologisch onderzoek toont een met name motorische axonale polyneuropathie.
De incidentie van CIP op de intensievezorgafdeling is hoog, vaak meer dan 50%. Het systemische inflammatoire responssyndroom (SIRS) is sterk geassocieerd met CIP, en CIP lijkt een neurologische orgaanmanifestatie van SIRS te zijn. Lichamelijk onderzoek is vaak onvoldoende betrouwbaar en de definitieve diagnose kan slechts worden gesteld middels elektrofysiologisch onderzoek.
Als het onderliggend lijden waarvoor de patiënt werd opgenomen op de intensievezorgafdeling is behandeld, kan volledig herstel optreden. Onderzoeken met goede langdurende follow-up ontbreken, doch de prognose lijkt minder gunstig dan tot op heden werd gedacht.

Critical illness polyneuropathy
Critical illness polyneuropathy (CIP) is a syndrome described in the early 1980s, mainly in patients with failure to wean from mechanical ventilation. The syndrome is characterised by limb muscle weakness, distally more pronounced than proximally, with usually atrophy. The facial musculature is often strikingly spared. Reduced or absent deep tendon reflexes usually accompany the syndrome. Involvement of the phrenic nerve further contributes to delayed weaning from the ventilator in many patients. Electrophysiological studies are consistent with a predominantly motor axonal polyneuropathy.
The incidence of CIP is high with more than 50% of patients in critical care units (CCUs) suffering from CIP. The systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is strongly associated with CIP, and CIP is thought to represent a neurologic organ manifestation of SIRS. The only way to establish the definite diagnosis is by means of electrophysiological studies.
If the underlying problem causing sepsis and/or SIRS can be treated successfully, full recovery of CIP may occur.

download article
35.175.179.52.