PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Welke ziekenhuisinfecties kunnen we vermijden? … en hoeveel?
Author(s): GORDTS B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 2   Date: 2006   
Pages: 136-140
DOI: 10.2143/TVG.62.2.5002374

Abstract :
In ons land treden jaarlijks waarschijnlijk méér dan 75 000 gevallen van nosocomiale infectie op, die bijdragen tot meer dan 3 000 overlijdens. Het grote publiek beschouwt elke ziekenhuisinfectie als een medische mislukking, maar in werkelijkheid is het zeer moeilijk om proefondervindelijk vast te stellen welke soorten en welke proportie van ziekenhuisinfecties vermeden kunnen worden.
Urineweginfecties komen het meest voor en zijn waarschijnlijk het gemakkelijkst te vermijden. Bacteriëmie, zeldzamer maar veel ernstiger, kan het best vermeden worden door de snelle opsporing van epidemieën, het gebruik van betere katheters en technieken en de invoering van IV-teams. Ventilatorgeassocieerde pneumonie en postoperatieve wondinfecties kunnen in belangrijke mate vermeden worden door kwaliteitsprogramma’s, surveillance, specifieke bijscholing en het verbeteren van de handhygiëne.
Globaal kan men stellen dat in functie van het soort interventie, de afdeling en het soort infectie, 11 tot 70% van de nosocomiale infecties kan vermeden worden door een goede kennis over infectietransmissie en uitlokkende factoren, concrete actieplannen en gestandaardiseerde procedures. De grootste hinderpaal is echter de correcte opvolging van deze maatregelen door de gezondheidswerkers.
De beste strategie voor de beheersing van ziekenhuisinfecties bestaat dan ook uit de professionele uitbouw van een gespecialiseerd team in elke verzorgingsinstelling, dat zowel informeert als opvolgt.

Which hospital infections can be avoided? … and to what extent?
An estimated 75,000 cases of nosocomial infections occur each year in our country, contributing to more than 3,000 deaths. To the public every hospital infection is a medical failure, but in reality it remains hard to determine objectively which kinds and proportion of nosocomial infections can be avoided.
Urinary tract infections are the most frequent kind of hospital infections; they are probably the most easily avoided. Bacteraemia, less frequent but more serious, can be avoided by a quick detection of epidemics, the use of better catheters and techniques and the introduction of IV teams. Ventilator associated pneumonia and surgical site infections can be decreased considerably by quality assurance programs, surveillance, specific education and improvement of hand hygiene.
Depending upon the type of intervention, hospital ward and infection, 11 to 70% of nosocomial infections can be avoided by a thorough knowledge of the mechanisms of transmission and the risk factors, concrete action plans and standardised procedures. The most important problem is a correct follow-up of the proposed improvement measures among the healthcare workers.
We conclude that the best strategy in order to contain hospital infections consists in the professional organisation of a specialized team which in each institution informs and surveys.

download article
3.90.207.89.