PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Syfilis
Author(s): MATTHYSSEN P, VAN WIJNGAERDEN E, LAGROU K, PEETERMANS WE
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 5   Date: 2006   
Pages: 339-347
DOI: 10.2143/TVG.62.5.5002408

Abstract :
Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening, waarvan de incidentie de laatste jaren in ons land opnieuw toeneemt, vooral bij homoseksuele mannen. Deze toename gaat hand in hand met de toenemende incidentie van infecties met het humane immunodeficiëntievirus (hiv), waarbij beide epidemieën elkaar in de hand werken.
De ziekte doorloopt verschillende stadia en begint meestal als een ulcus genitali, waarna een langzame systemische aantasting volgt. Op lange termijn is er voornamelijk neurologische en cardiovasculaire morbiditeit.
De diagnose steunt naast de kliniek vooral op serologische tests en het rechtstreeks aantonen van de oorzakelijke verwekker, nl. Treponema pallidum.
Penicilline is de hoeksteen van de behandeling die voor een groot deel gebaseerd is op gegevens uit het verleden. Doxycycline is een tweede keuze, maar kan niet gebruikt worden voor de behandeling van neurosyfilis.
Therapiefalen komt voor, en een nauwkeurige opvolging is noodzakelijk.
Bij hiv-co-infectie is speciale aandacht vereist gezien de verschillen in presentatie, de moeilijkere diagnosestelling en mogelijk ook verschillende respons op de therapie.

Syphilis
Syphilis is a sexually transmitted disease, with an increasing incidence over the last decade. Especially homosexual men who are co-infected with the human immunodeficiency virus (HIV) suffer from syphilis, both epidemics fuelling each other. The disease, caused by Treponema pallidum, presents as a genital ulcer. After spreading through the body, the disease passes through a series of overlapping stages, and finally infects the central nervous system and aorta.
Diagnosis is based on clinical presentation, serological testing, and microscopic identification of the causative treponeme.
Penicillin remains the mainstay of therapy, being supported by clinical experience from the past rather than by controlled trials. Doxycycline is the second choice, except for neurosyphilis.
Treatment failure occurs, and follow-up is essential.
Management of people with HIV co-infection requires special attention.

download article
34.204.43.11.