PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Trends in de overleving na ernstige brandwonden
Author(s): BRUSSELAERS N, BLOT S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 21   Date: 2006   
Pages: 1519-1522
DOI: 10.2143/TVG.62.21.5002583

Abstract :
Gunstige evoluties in urgentiegeneeskunde en ondersteunende therapie, infectiepreventie en heelkundige interventies hebben de overlevingskansen van brandwondenpatiënten aanzienlijk verbeterd.
De overleving na ernstige brandwonden hangt af van verschillende factoren. Een oudere leeftijd, de uitgebreidheid van verbranding (“total burnt surface area” of TBSA), en de aanwezigheid van een inhalatietrauma zijn de drie belangrijkste prognostische indicatoren. Aan de hand ervan is men in staat om een ruwe inschatting te maken van de prognose, wat belangrijk is voor therapeutische beslissingen en voor de begeleiding van de patiënt en zijn familie. Ook trends in de overleving kunnen aan de hand hiervan geëvalueerd worden.
Vanaf 1980 tonen de meeste studies een stabilisatie van de daling van de mortaliteit. Onder andere in het Centrum voor Zwaarverbranden van het Universitair Ziekenhuis Gent kon een gestage mortaliteitsverlaging aangetoond worden over de voorbije twee decennia. De sterk verminderde mortaliteit geassocieerd met ernstige brandwonden laat echter vermoeden dat de limieten voor verdere progressie stilaan bereikt zijn.

Trends in survival following severe burns
Favourable evolutions in emergency medicine and supporting therapy as well as infection control and surgical interventions have led to a significantly improved survival probability in burn victims.
Survival following severe burns depends on different risk factors. The three most important prognostic indices are older age, percentage of Total Burnt Surface Area (TBSA) and presence of inhalation injury. Using those risk factors, it is possible to estimate roughly the prognosis. This is essential for therapeutic decisions, counseling of patients and family, and detection of trends in survival.
Most studies from 1980 on showed a stabilisation in the improvement of survival. In the burn unit of the Ghent University Hospital, however, a steady decrease of mortality during the past two decennia could be demonstrated. Yet the thus minimized mortality associated with severe burns precludes a further reduction of the mortality risk.

download article
100.24.209.47.