PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Medisch-deontologische en juridische aspecten van algemene en continue morbiditeitsregistratie
Author(s): TRUYERS C, VAN CASTEREN V, BARTHOLOMEEUSEN S, BOSSUYT N, DUMORTIER J, BUNTINX F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 21   Date: 2006   
Pages: 1524-1530
DOI: 10.2143/TVG.62.21.5002585

Abstract :
Medische gegevens uit de eerstelijnsgezondheidszorg vormen meer en meer het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek.
Het Huisartsenpeilpraktijken- en het Integonetwerk zijn morbiditeitsregistratiesystemen, die gebruikmaken van de gegevens verzameld bij huisartsen. Beide netwerken beschikken bijgevolg over een grote hoeveelheid aan informatie omtrent belangrijke gezondheidsparameters. Het gebruik van deze medische gegevens voor wetenschappelijke doeleinden vraagt echter ook de bescherming van de privacy van de patiënt. Immers, eigen aan het opzet van dergelijke morbiditeitsregistratienetwerken is de afwezigheid van uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming van de patiënt.
In dit artikel gaan we na of de respectievelijke netwerken voldoen aan de bestaande privacywetten en richtlijnen en welke problemen zich op dit vlak stellen. Algemeen kunnen we stellen dat de bestaande wetten en richtlijnen zekerheid bieden aan de privacy van de patiënt met voldoende vrijheid voor onderzoek voor wetenschappelijke doeleinden.

Medical-deontological and legal aspects of general and continuous morbidity registration
Medical records from primary care facilities are increasingly being used for scientific research purposes. In Belgium both the Huisartsenpeilpraktijken and the Intego network are morbidity registration systems, which use medical data collected from general practice. Both networks have access to large quantities of information concerning health parameters. The use of these medical data for scientific research requires, of course, sufficient protection of the patient’s privacy. Inherent in morbidity research is the lack of an explicit informed consent by the patients.
In this article we want to assess whether both networks satisfy the current privacy laws and guidelines, as well as which problems the networks encounter regarding these privacy requirements. In general terms we may state that the current laws and guidelines provide sufficient security to the patient’s privacy, while enabling at the same time enough room for scientific research.

download article
34.239.175.196.