PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het preoperatief onderzoek
Author(s): VANDERSCHUEREN S, BOBBAERS H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 21   Date: 2006   
Pages: 1545-1551
DOI: 10.2143/TVG.62.21.5002588

Abstract :
De laatste jaren groeit de tendens om preoperatieve tests selectief aan te vragen. Diagnostische tests en therapeutische akten, bedoeld om zo veel mogelijk peroperatieve verwikkelingen te vermijden, hebben immers ook een kostprijs en een risico van morbiditeit en zelfs mortaliteit. Zeker bij de overigens gezonde persoon of voor een mineure ingreep kan de preoperatieve technische evaluatie beperkt blijven. Bij instabiele of gedecompenseerde patiënten daarentegen dringt preoperatieve stabilisatie zich vanzelfsprekend op, in zover de tijd dit toelaat, en dient zo mogelijk uit- of afstel van de ingreep overwogen te worden. De tussengroep met een intermediair risico (bijvoorbeeld stabiele orgaandisfunctie) vergt een geïndividualiseerde aanpak; een doorgedreven technische evaluatie van het operatief risico kan hier verantwoord zijn, zeker voor majeure chirurgieën, bij een sterk beperkt inspanningsvermogen of multipele risicofactoren. In een recente multicentrische studie werd aangetoond dat preventieve rekanalisatie van significante coronaire vernauwingen de sterfte na vaatheelkunde niet verminderde en werd dus het pleidooi voor een conservatieve preoperatieve voorbereiding ondersteund.
Terwijl de roep om preoperatieve tests afneemt, bemerken we een toenemend betoog voor het peroperatief gebruik van cardioprotectieve medicatie, zoals statinen en vooral ß-blokkers. Hoewel enkele studies hieromtrent veelbelovend bleken, dringt verder onderzoek zich op om de definitieve plaats van deze agentia in het peroperatieve arsenaal te bepalen.

The preoperative assessment
Over the last years a selective approach for ordering preoperative tests has gained ground. Indeed, diagnostic tests and therapeutic procedures, intended to minimize perioperative complications, encompass their own costs as well as risks, and may paradoxically increase morbidity and mortality.
In case of minor surgery and in otherwise healthy persons, the technical preoperative assessment can be limited.
In unstable or decompensated patients, a preoperative stabilization is mandatory, of course if time permits, while surgery, if feasible, should be postponed or cancelled.
The preoperative assessment of the group of patients with an intermediate operative risk (e.g. stable organ dysfunction) should be individualized. A thorough technical evaluation of the operative risk may be warranted, especially before major surgery, if exercise tolerance is poor, or if multiple risk factors coexist. A recent multicenter trial has revealed that a preventive recanalisation of significant coronary stenoses does not lower mortality following vascular surgery and has strengthened the plea for a conservative approach towards preoperative assessment.
While an indiscriminate ordering of preoperative tests is discouraged, a liberal perioperative use of cardioprotective medications such as statines and especially ß-blockers is increasingly promoted. However and although initial trials show promising results, the evidence is not consistent nor definitive; the results of ongoing research are to be awaited.

download article
34.239.175.196.