PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Longkankerrisico en blootstelling aan cadmium via het milieu: antwoord op de kritiek met toetsing van de causaliteit
Author(s): NAWROT T, ROELS HA, THIJS L, VANGRONSVELD J, RICHART T, VAN HECKE E, STAESSEN JA
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 2-3   Date: 2007   
Pages: 59-70
DOI: 10.2143/TVG.63.02/03.2000013

Abstract :
Wij onderzochten of het risico van longkanker in verband staat met blootstelling aan cadmium via het leefmilieu. Daartoe werden 994 personen gerekruteerd door middel van een aselecte steekproef in gebieden met een hoge en een lage blootstelling aan cadmium. In de periode 1985-1989 maten wij bij deze proefpersonen de hoeveelheid cadmium die gedurende 24 uur via de urine werd uitgescheiden (een index van de levenslange blootstelling), evenals de cadmiumconcentratie in de bodem van hun moestuintjes. We volgden de cohorte tot oktober 2004.
De cadmiumconcentratie in de bodem had een bereik van 0,8 tot 17,0 mg/kg. De gemiddelde cadmiumuitscheiding gedurende 24 uur bedroeg 12,3 nmol bij de proefpersonen in het verontreinigde gebied tegen 7,7 nmol per dag in het referentiegebied (p < 0,0001). Over 17,2 jaar (mediaan) kregen 53 deelnemers kanker met dodelijke afloop en 20 een niet-fatale neoplastische aandoening (resultaten geactualiseerd tot 31 oktober 2004). Hieronder waren 18 patiënten met dodelijke longkanker en 1 patiënt die een longkanker overleefde.
In veelvoudig aangepaste analysen, waarbij rekening gehouden werd met geslacht, leeftijd en rookgewoonten, steeg het risico op longkanker met 70% (95%-betrouwbaarheidsinterval: 13-157%) voor iedere verdubbeling van de hoeveelheid cadmium uitgescheiden via de urine. Het longkankerrisico was 4,2 maal (1,2-14,4) hoger in het verontreinigde gebied dan in het referentiegebied, en het steeg met 57% (11-124%) per verdubbeling van de cadmiumconcentratie in de bodem.
In dit artikel stellen wij eerst een korte samenvatting voor van de eerder in het Engels gepubliceerde resultaten. Vervolgens rapporteren wij de resultaten van bijkomende analysen, die wij uitvoerden naar aanleiding van kritiek op onze primaire studie. Hierbij toetsen we onze oorspronkelijke en bijkomende studieresultaten aan de Bradford-Hill-criteria voor een oorzakelijk verband.
We geven voorts een overzicht van de mogelijke mechanismen, waarbij cadmium van het leefmilieu overgaat naar de mens, en van de preventiemaatregelen die in met cadmium vervuilde gebieden genomen kunnen worden.

Lung cancer and environmental exposure to cadmium: a reply to the critique and evaluation of causality
The cadmium concentration in the soil ranged from 0.8 to 17.0 mg/kg. The 24-hour urinary cadmium excretion averaged 12.3 nmol in residents of the polluted area, compared to 7.7 nmol in the reference area (p < 0.0001). During 17.2 years (median) of follow-up, 53 fatal and 20 non-fatal cancers occurred, of which 18 and 1 were lung cancers (outcome updated until 31 October 2004). The hazard ratios for lung cancer adjusted for sex, age and smoking, were 1.70 (1.13-2.57; p = 0.011) for a doubling of the urinary cadmium excretion, 4.17 (1.21-14.4; p = 0.024) for residing in the high versus low exposure area, and 1.57 (1.11-2.24; p = 0.012) for a doubling of the cadmium concentration in the soil.
In the first part of the present overview, we summarized our findings which were previously published in English. Next, we report the results of additional analyses, which we executed in response to the critical comments on our primary study. We also verified our primary and additional study results according to the Bradford-Hill criteria to detect a causal association.
Finally, we reviewed possible mechanisms underlying the association between lung cancer and exposure to cadmium as well as the preventive measures which can be implemented in areas environmentally polluted by cadmium.

download article
34.229.24.100.