PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Hoe inactief is de leverziekte bij hepatitis B-“surface”-antigeenpositieve patiënten met normale transaminasen?
Author(s): FEVERY J, VANFLETEREN L, DOCKX S, PEREZ-GUTIERREZ N, NEVENS F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 12   Date: 2007   
Pages: 549-555
DOI: 10.2143/TVG.63.12.2000102

Abstract :
“Inactieve HBV-dragers” worden in de westerse populatie gedefinieerd als HBsAg-positieve patiënten met blijvend normale transaminasen en een lage serumconcentratie van HBV-DNA. Zij zijn meestal HBeAg-negatief. In voornamelijk Aziatische landen vindt men ook patiënten met normale transaminasen die meestal HBeAg-positief zijn en een hoge waarde van serum-HBV-DNA hebben. Bij patiënten van Kaukasische oorsprong zijn op lange termijn de levergerelateerde verwikkelingen zeldzaam, zeker wanneer het serum-HBV-DNA lager blijft dan 104 kopieën/ml. Patiënten met hoge HBV-DNA-waarden, zoals de bovenvermelde Aziatische patiënten, lopen echter wel een verhoogd risico om op lange termijn verwikkelingen te ontwikkelen.
Bij gestoorde levertests of bij klachten moet bij inactieve HBV-dragers een reactivatie van het virus tijdig herkend worden. In dit geval dient een leverbiopsie te worden uitgevoerd om het stadium van de aandoening beter in te schatten en een therapie te overwegen. Een strikte opvolging wordt aanbevolen bij personen met normale transaminasen bij wie de echografie bij het eerste contact niet normaal is (bv. uitgedoofde cirrose) en ook bij patiënten ouder dan 40 jaar die perinataal (vnl. in het Verre Oosten) besmet werden, daar zij toch een risico lopen van het ontwikkelen van het hepatocellulair carcinoom.
Inactieve dragers zijn potentieel toch besmettelijk, waardoor een vaccinatie van partner en huisgenoten en een immunisatie van elke pasgeborene noodzakelijk is.
Het virus wordt onderdrukt door het immunologisch systeem van de gastheer. Indien een immunosuppressieve therapie noodzakelijk zou worden (corticoïden, chemotherapie, …), dient derhalve profylactisch gelijktijdig een antivirale therapie (bv. lamivudine) te worden ingesteld wegens het gevaar van een HBV-reactivatie tijdens of na de immunosuppressieve therapie, wat mogelijk aanleiding kan geven tot acuut leverfalen.

Have HBsAg positive patients with persistently normal aminotransferases an inactive liver disease?
In the western population so-called “inactive HBV carriers” are defined as HBsAg positive patients with persistently normal aminotransferases and a low plasma HBV DNA. They are mostly HBeAg negative. In mainly Asian countries on the other hand, patients with normal aminotransferases, mostly with positive HBeAg and a high level of serum HBV DNA, are not unusual. They have an increased risk of subsequent complications. In patients of Caucasian origin, long-term liver related complications seldom occur, particularly in those with HBV DNA below 104 copies/ml. In case of abnormal liver tests or of complaints, an eventual viral reactivation has to be recognized, requiring a liver biopsy to identify the disease stage and to consider therapy. A strict follow-up in patients with normal transaminases is necessary when the ultrasonography is not normal, since this may refer a burned out cirrhosis, as well as in patients, older than 40 years, who were infected perinatally. They run indeed an increased risk of developing subsequently a hepatocellulair carcinoma.
Still, inactive carriers are potentially contagious; thus a vaccination of the partner and their family members as well as an immunisation of newborns are indicated. When an immunosuppressive therapy or chemotherapy is requested and as the viral replication is under normal conditions suppressed by the immunological system to the host, it becomes imperative to proceed simultaneously to an antiviral therapy (such as a treatment with lamivudine) because of the risk of HBV reactivation.

download article
35.153.73.72.