PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De wet betreffende de rechten van de patiënt: (r)evolutie in de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen? Over inzagerecht, toestemming voor medisch handelen, beslissingsonbekwaamheid en vertegenwoordiging van de patiënt in tijden van zelfbeschikking en autonomie
Author(s): GESTELS I, NYS H, VANDENBERGHE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 4   Date: 2008   
Pages: 191-199
DOI: 10.2143/TVG.64.04.2000261

Abstract :
De wet betreffende de rechten van de patiënt van 22/8/2002 biedt een duidelijke wettelijke basis voor de relatie tussen hulpverlener en patiënt en heeft belangrijke implicaties voor de gerontopsychiatrische praktijk. Dit artikel geeft een overzicht van deze implicaties en van de patiëntenrechten die in de wet aan bod komen: kwalitatieve zorg, informatie, inzage in en afschrift van het dossier en het geven van voorafgaande toestemming. De patiënt geeft voor elke medische handeling zijn toestemming op een geïnformeerde, voorafgaandelijke en vrije wijze. Dit houdt in dat een beslissingsbekwame patiënt het recht heeft een onderzoek, een behandeling of een opname te weigeren. Het recht om een tussenkomst te weigeren kan ook op voorhand uitgeoefend worden door middel van een schriftelijke wilsverklaring. Wanneer het een spoedgeval betreft, gaat men uit van de veronderstelde toestemming van de patiënt.
Deze wet schept voor het eerst een duidelijk juridisch kader voor het medisch handelen bij beslissingsonbekwame patiënten. Als een patiënt niet beslissingsbekwaam is in een bepaalde situatie, kan hij zijn rechten niet meer zelf uitoefenen en worden deze voor hem uitgeoefend door zijn vertegenwoordiger. In uitzonderlijke omstandigheden kan de beroepsbeoefenaar als belangenbehartiger van de patiënt optreden. Wij schetsen een procesgericht, taakspecifiek, tijdsgebonden en gradueel model van beslissingsbekwaamheid.

The law concerning the rights of the patient: (r)evolution in the mental health care of the elderly
The Belgian law concerning the rights of the patient introduced on the 22nd August 2002 has established a more precise basis for the relationship between the care provider and the patient, and has important implications for old age psychiatry. This article covers the implications of various rights of the patient enshrined in the new law including qualitative care, right to information, right to look into as well as to obtain a copy of one’s medical file and informed consent. The patient should give consent for any medical act on an informed, preceeding and free basis. Therefore a patient who is able to take decisions has the right to refuse an investigation, treatment or admission. The right to deny any medical act can also be exercised by way of a written will. In case of emergency, consent is presumed.
For the first time this law provides a clear legal framework for medical acts in patients with impaired decision making competence. When a patient is not able to provide an informed consent, a representative will act on his behalf. In specific circumstances the care provider is allowed to decide in the best interest of the patient. We outline a process oriented, task specific, time-tied and gradual model of decision making competence.

download article
34.239.175.196.