PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De benadering van vroege psychose vergt intensieve samenwerking: implementatie binnen VRINT
Author(s): DEMUNTER H, VAN BOUWEL L, DE RIJDT L, LACLUYSE K, HELEVEN I, DE HERT M, PEUSKENS J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 20   Date: 2009   
Pages: 935-944
DOI: 10.2143/TVG.65.20.2000630

Abstract :
Het doormaken van een psychose is een ingrijpend gebeuren voor patiënten en hun familie. De klinische ervaring leert dat de zorg voor psychotische patiënten vaak te laat komt, dat de behandeling vaak langdurig residentieel en te gefragmenteerd verloopt en dat patiënten soms te vroeg afhaken waardoor een pijnlijk herval vaak onvermijdelijk is.
Sinds het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw groeit vanuit klinisch en wetenschappelijk oogpunt wereldwijd toenemende belangstelling voor de snellere opvang van vroege psychose, in de hoop de impact ervan op het verdere leven te kunnen verminderen. Een ontluikende psychose speelt zich immers meestal af in de adolescentie: de ontwikkelingsfase waarin de aanzet wordt gegeven tot een zelfstandig volwassen leven. Wereldwijd worden daarom teams opgericht met specialisatie in vroege opvang. Dit kenmerkt zich door onder andere het aanbieden van vroege detectie en interventie: fasespecifiek assessment en behandeling, reeds vanaf de fase waarin iemand een verhoogd risico vertoont op het ontwikkelen van een eerste psychose.
VRINT, het Leuvense Vroeg INterventieTeam, werd recent opgericht en hanteert een integratief model voor assessment en behandeling: dit betreft specialistische, fasespecifieke, laagdrempelige, destigmatiserende en geïntegreerde zorg volgens een case-managementmodel. Deze zorg wordt voldoende lang voortgezet en gebeurt in nauwe samenwerking met de familie, de naaste omgeving, de huisarts en andere betrokken hulpverleners, zo veel mogelijk binnen een ambulant kader.

The approach of early psychosis requires intensive cooperation: implementation in VRINT
To experience a psychosis is a major event for patients and their families. Clinical experience teaches that the care of psychotic patients often comes too late, that frequently the treatment is fragmented and many times takes place in a residential environment for a prolonged time as well as that patients sometimes give up too early, making a painful relapse often inevitable.
Since the mid nineties of the last century worldwide clinical and scientific interest promotes faster care for early psychosis, expecting a reduction of its impact on later life. An early psychosis usually arises in adolescence: the phase of development initiating an independent adult life. Therefore teams specializing in the early care for psychosis are worldwide formed. Their endeavor is characterized by early detection and intervention: phase-specific assessment and treatment, as early as the moment in which someone presents an increased risk of developing a psychosis for the first time.
VRINT, the early intervention team in the region of Leuven (Belgium) was recently established and applies an integrative model for assessment and treatment: a specialized as well as phase-specific and integrated care, paying a particular attention to a low threshold in the contact and a not stigmatising vision of the patient and based upon a case-management pattern. This care is sufficiently long continued and takes places as much as possible in an ambulatory setting and in close cooperation with the family, the generalist and other caregivers.

download article
34.239.175.196.