PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Psychotische processen in de vroege kinderjaren
Author(s): REYNTJENS R, NILIUS-HOFFMANN E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 20   Date: 2009   
Pages: 945-951
DOI: 10.2143/TVG.65.20.2000631

Abstract :
Psychotische processen bij kinderen jonger dan 12 jaar zijn zeer zeldzaam. De diagnostiek is om verschillende redenen zeer moeilijk. Hieromtrent is nog maar weinig onderzoek gebeurd en er zijn weinig wetenschappelijke artikels over dit onderwerp beschikbaar. Verschillende auteurs zijn het er over eens dat er een continuïteit is tussen psychosen in de vroege kinderjaren en op volwassen leeftijd. De aandoening bij kinderen echter is ernstiger en bezit een meer uitgesproken erfelijkheid.
In de huidige Diagnostic and statistical manual of mental disorders worden 4 groepen van symptomen genoemd die alle psychosen met elkaar gemeen hebben, nl. wanen, hallucinaties, formele denkstoornissen en gedesorganiseerd of katatoon gedrag. De negatieve symptomen – een vijfde groep – komen voornamelijk voor bij schizofrenie. In de zoektocht naar de verschillende psychotische processen bij jonge kinderen werden deze symptomen gehanteerd. Naast de nu reeds goed gekende “very early-onset schizophrenia” worden “multidimensionally impaired disorder”, “multiple complex developmental disorder” en psychotische stemmingsstoornissen in dit artikel beknopt beschreven. Schizoaffectieve en schizofreniforme psychose worden buiten beschouwing gelaten omdat deze classificaties bij kinderen in de latentieleeftijd zelden gebruikt worden. Vervolgens komen differentiaaldiagnostische overwegingen en de belangrijke elementen ter diagnosevorming aan bod. De behandeling wordt achterwege gelaten vanwege de specificiteit ervan.

Psychotic processes in early childhood
Psychotic processes in very young children rarely occur. Diagnosis remains difficult and only a few articles are available. Several authors agree that a continuity exists between psychotic processes in childhood and in adulthood. Psychotic processes during childhood are associated with greater disease severity and a more important genetic loading.
The diagnostic criteria for psychosis are outlined in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. The following four symptoms may occur in every psychotic process: delusions, hallucinations, formal thought disorders, disorganized or catatonic behaviour. The negative symptoms, a fifth group, predominantly occur in schizophrenia. During the exploration of the various psychotic processes in young children the afore-mentioned symptoms were used.
In this manuscript the following disorders are detailed: very early-onset schizophrenia, multidimensionally impaired disorder, multiple complex developmental disorder and psychotic mood disorders. Schizoaffective and schizophreniform disorders sporadically occur in young children and thus are not described. Next the most important differential characteristics and the final diagnosis are portrayed. The assessment and specific therapy of children with psychosis are not presented in the manuscript as they belong to the domaine of child and adolescent psychiatry.

download article
3.81.28.94.