PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hoofd-halstumoren: epidemiologie en preventie
Author(s): TOMASSEN P, DERON P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 20   Date: 2009   
Pages: 962-966
DOI: 10.2143/TVG.65.20.2000635

Abstract :
Hoofd-halstumoren hebben met een 5-jaarsoverlevingspercentage van 60% en een ernstige morbiditeit een aanzienlijke impact op de volksgezondheid. De wereldwijde incidentie neemt in de laatste decennia slechts in beperkte mate af, en bij cavum-oris- en orofaryngeale tumoren is er zelfs een stijgende trend. Patiënten bieden zich vaak in een laat stadium aan, met een aanzienlijke periode tussen de eerste symptomen en de diagnose, zodat de vraag naar preventie zich opdringt.
Vergeleken met de impact op de longkankerincidentie heeft primaire preventie gericht op nicotine- en alcoholgebruik slechts matig succes. Screening naar orale en orofaryngeale tumoren in de gehele bevolking, door middel van klinisch onderzoek, kan door de relatief lage prevalentie, de lage opkomst, de beperkte sensitiviteit van het onderzoek en het gebrek aan op harde evidentie gebaseerde studies niet als kosteneffectieve maatregel worden aangeraden. Het opportunistisch aanbieden van orale screening bij hoogrisicopatiënten, die zich om een andere reden in de eerste lijn aanbieden, is mogelijk een effectieve interventie. Verder onderzoek naar harde eindpunten in screeningsprogramma’s is wenselijk.
De vaccinatie tegen het humaan papillomavirus is veelbelovend voor de preventie bij een groeiende subgroep met door dit virus veroorzaakte tumoren, die zich vooral in de mondholte en de orofarynx manifesteren.

Head and neck cancer: epidemiology and prevention
Due to their five-year survival rate of 60% and their severe morbidity, head and neck malignancies exert a profound influence on public health. Global incidence is decreasing only slightly in the last decades, and in some subgroups the trend is even rising. Patients usually present themselves in a late tumor stage and with a significant delay between first symptoms and diagnosis.
Thus it appears interesting to explore preventive strategies. Compared to the decline of lung cancer incidence a primary prevention focused on alcohol and tobacco abuse exerts only a limited impact. A general population based screening for oral and orofaryngeal lesions by clinical inspection is not recommended as a cost-effective strategy due to its low prevalence, slight sensitivity, poor response rate and lack of evidence based literature. Opportunistic clinical screening in high-risk patients seeking first-line medical care could constitute a cost-effective intervention. More research in screening programs is actually needed.
Vaccination against HPV is a promising preventive tool in an increasingly younger population of patients with HPV-induced head and neck cancers, occurring mainly in the oral cavity and orofarynx.

download article
100.24.209.47.