PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Pre-eclampsie in een darwiniaans perspectief
Author(s): PIJNENBORG R, VERCRUYSSE L, HANSSENS M, BROSENS I
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 22   Date: 2009   
Pages: 1031-1037
DOI: 10.2143/TVG.65.22.2000648

Abstract :
De bredere oorzaken van het ontstaan van ziekten zijn vaak te vinden in een verstoorde aanpassing aan de omgeving en behoren dus tot het interessegebied van de “darwiniaanse geneeskunde”. Processen van co-evolutie tussen verschillende organismen onderling kunnen hierbij een rol spelen.
Dit principe is wellicht ook van toepassing op de problematiek van zwangerschapschapsverwikkelingen die gebaseerd zijn op een verstoorde interactie tussen moeder en foetus. Bij een normale zwangerschap is een “hermodellering” van spiraalarteriën essentieel om de placenta te voorzien van adequate volumes moederlijk bloed. Deze hermodellering omvat zowel decidua- als trofoblastgeassocieerde stappen, gespreid over tijd (de eerste zwangerschapsmaanden) en ruimte (decidua en myometrium).
Bij pre-eclampsie werd echter een defecte diepe hermodellering van de spiraalarteriën in het myometrium vastgesteld. Het is nog onduidelijk of deze verstoorde hermodellering het gevolg kan zijn van gebrekkige decidualisatie en/of beperkte trofoblastinvasie. Indien het ontstaan van pre-eclampsie terug te brengen zou zijn tot een gestoorde moederlijke interactie met diep invaderende trofoblastcellen, zou een beter inzicht in de evolutie van dit fenomeen bij de verwante mensapen relevant zijn. Immunohistochemisch onderzoek van een aantal zeldzame specimens heeft aangetoond dat zowel de chimpansee als de gorilla een diepe invasie vertonen, analoog met de mens. In dat verband is het intrigerend dat precies bij deze soorten gevallen van “pre-eclampsie” werden gemeld. Momenteel wordt ook intens gezocht naar pre-eclampsiegeassocieerde genvarianten bij de mens. Indien dergelijke varianten zouden geïdentificeerd worden, stelt zich de vraag waarom deze in de loop van onze evolutie niet door natuurlijke selectie werden geëlimineerd.

Pre-eclampsia in a Darwinian perspective
The ultimate causes of the origin of diseases are often to be sought in a disturbed adaptation to the environment, thus belonging to the field of “Darwinian medicine”. In this respect processes of co-evolution between different organisms may play a role.
This principle is probably also applicable to pregnancy complications which may occur due to a disturbed interaction between two individuals, the mother and her fetus. During normal pregnancy a remodelling of the spiral arteries is essential for providing the placenta with adequate quantities of maternal blood. This vascular remodelling implies decidua-associated as well as trophoblast-associated processes, spread over time (the first months of pregnancy) and space (decidua and myometrium).
In pre-eclampsia an impaired remodelling of the myometrial spiral arteries has been disclosed. It remains unsolved whether this disturbed remodelling in pre-eclampsia might be the consequence of defective decidualization and/or impaired trophoblast invasion. If the origin of pre-eclampsia could be related to a defective maternal interaction with deeply invading trophoblast, a better understanding of the evolution of this phenomenon in the closely related anthropoid apes would be very relevant. Immunohistochemical investigations of a few rare specimens have demonstrated that a deep invasion, analogous to the human, exists in the chimpanzee as well as in the gorilla. It remains highly intriguing that in these two species a few cases of “pre-eclampsia” have been reported.
Meanwhile, geneticists are trying to discover gene variants associated with pre-eclampsia in the human. If such variants might be identified, the question will arise why these have not been eliminated by natural selection in the course of our evolution.

download article
54.81.220.239.