PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het organisch psychosyndroom veroorzaakt door solventen: diagnostische knelpunten
Author(s): GEENS T, VIAENE M, HEYVAERT V, COSYNS P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 22   Date: 2009   
Pages: 1038-1048
DOI: 10.2143/TVG.65.22.2000649

Abstract :
Het organisch psychosyndroom veroorzaakt door solventen (OPS of “schildersziekte”) is een chronische neuropsychiatrische aandoening, die na een langdurige – meestal professionele – blootstelling aan organische oplosmiddelen kan voorkomen. Het is een invaliderende pathologie die zich insidieus ontwikkelt, maar op termijn resulteert in een irreversibel cognitief en veralgemeend disfunctioneren.
De diagnose is gebaseerd op 4 pijlers: blootstellingsonderzoek, klachteninventarisatie, differentiaaldiagnose en neuropsychologische testing. Een reële en voldoende hoge blootstelling aan solventen gedurende minimaal 10 jaar moet kunnen aangetoond worden. De klachten dienen “typisch” te zijn, maar zijn op zich aspecifiek. Andere somatische en psychiatrische oorzaken moeten voldoende uitgesloten zijn. Tot slot moet het neuropsychologisch onderzoek deterioratie en defecten op verschillende cognitieve domeinen aantonen. In de praktijk wordt geëvalueerd of aan deze minimale vereisten voldaan is, maar in feite blijft OPS tot op heden vooral een uitsluitingsdiagnose.
Dit diagnostisch proces kent dan ook vele valkuilen. Het leek logisch dat het Fonds voor de Beroepsziekten in België bij een aanvraag tot schadeloosstelling via een onafhankelijke diagnostische controle dit probleem trachtte op te vangen. Deze werkwijze blijkt hierin echter nog onvoldoende geslaagd. Dit overzicht – gebaseerd op literatuurstudie, eigen praktijkervaring en gegevens – heeft tot doel de bekendheid van OPS te vergroten en de knelpunten in de huidige diagnostische procedure te omschrijven.

Chronic toxic encephalopathy: diagnostic obstacles
Chronic toxic encephalopathy (CTE) is a neuropsychiatric disease which may occur after long-term (usually occupational) exposure to solvents. The neurotoxic effects of these organic compounds induce irreversible cognitive damage and general disability.
Diagnosis is based on four pillars: exposure, complaints, differential diagnosis and neuropsychological testing. Minimal compliancy with the given criteria is necessary, but in fact CTE is diagnosed by exclusion. In general a real exposure to solvents during a period of at least ten years must be proven. Though complaints need to be “typical”, they remain aspecific and insufficient for diagnosis. Clinical and technical investigations are needed to exclude other somatic or psychiatric causes. Neuropsychological research has to indicate a deterioration and dysfunction of different cognitive fields.
Thus the diagnostic process is facing various difficulties impeding a final conclusion. The Belgian National Fund for Occupational Diseases tried to resolve these diagnostic obstacles via a double diagnostic check-up. Still, this does apparently not solve entirely the problem.
This overview – based on a literature search and personal experience – aims to step up the knowledge of CTE and to detail the problems experienced during the current diagnostic procedure.

download article
52.204.98.217.