PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Anticonceptie bij personen met een verstandelijke beperking
Author(s): ROBEYST A, GERRIS J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 20   Date: 2010   
Pages: 975-979
DOI: 10.2143/TVG.66.20.2000841

Abstract :
Mensen met een verstandelijke beperking zijn geen kinderen in een volwassen lichaam. Zij hebben interesses en verwachtingen die volwassenen zonder handicap ook hebben. De evolutie van de maatschappij met de “deïnstitutionalisatie” en integratie van de mentaal gehandicapten zorgt ervoor dat zij terechtkomen in een gemengde leefomgeving. Voor een aantal onder hen zijn relatievorming en seksualiteit mogelijk, waardoor er vragen rijzen rond anticonceptie. Over het algemeen wordt anticonceptiegebruik bij mentaal gehandicapten noodzakelijk geacht. Het is belangrijk de patiënt en de familie in te lichten over de verschillende mogelijkheden en hun respectievelijke voor- en nadelen. Personen met een verstandelijke beperking genieten dezelfde rechten als andere mensen. Ook zij hebben dus recht op keuze uit het volledige gamma van anticonceptiva, maar krijgen in praktijk de kans vaak niet. Een belangrijke reden hiervoor is dat zij niet geacht worden zelfstandig hun anticonceptivum te kunnen gebruiken, waardoor vele ouders en instellingen kiezen voor onomkeerbare anticonceptie zoals sterilisatie. Sterilisatie is echter een inbreuk op het recht op fysieke integriteit. Tevens is een “informed consent” van de patiënt vereist. Behandelend artsen worden dus geconfronteerd met een grote onduidelijkheid over de rechtmatigheid van een sterilisatie die ze uitvoeren bij patiënten met een verstandelijke beperking.

Anticonception in mentally disabled persons
Mentally disabled persons are not just children in an adult body. They share the same interests and expectations of adults without disabilities. The evolution of the society with the “de-institutionalization’ and integration of the mentally disabled brings them into a mixed environment. Some of them are able to have relationships and experience sexuality, raising questions about contraception.
In general, the use of contraceptives with mentally disabled persons are considered necessary. It is important to inform the patient and family about the various options and their advantages and disadvantages. People with intellectual disabilities enjoy the same rights as other people. They too are also entitled to choose from the full range of contraceptives, but often do not get the chance. An important reason is that they are considered unable to use their contraceptive without supervision.
Hence, many parents and institutions choose irreversible contraception such as sterilization. Sterilization is an infringement of the right to physical integrity. Moreover, an informed consent of the patient is necessary. Treating physicians face a significant uncertainty about the legality of the sterilizations they perform to patients with intellectual disabilities.

download article
54.198.246.164.