PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: 7-fasenmodel voor de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en continue opvolging van zorgpaden
Author(s): VANHAECHT K, VAN GERVEN E, DENECKERE S, LODEWIJCKX C, PANELLA M, VLEUGELS A, SERMEUS W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 10   Date: 2011   
Pages: 473-481
DOI: 10.2143/TVG.67.10.2000969

Abstract :
Zorgpaden, ook gekend als klinische paden, worden wereldwijd gebruikt om patiëntgerichte zorgprocessen op een transparante wijze te organiseren en op te volgen. Zorgpaden worden momenteel gedefinieerd als een complexe interventie. In de voorbije jaren werkten meer dan 110 organisaties in België en Nederland zorgpaden uit in meer dan 1.250 projecten. Deze projecten werden uitgewerkt op basis van het 30-stappenplan van het Netwerk Klinische Paden, dat tussen 1998 en 2002 ontwikkeld werd door het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap van de Katholieke Universiteit Leuven.
Op basis van de ervaring binnen dit netwerk tussen 2002 en 2009 en op basis van nationaal en internationaal onderzoek in samenwerking met de European Pathway Association (E-P-A) werd de methodiek geactualiseerd. Het 30-stappenplan werd herwerkt tot een 7-fasenmodel voor de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en continue opvolging van een zorgpad en is bruikbaar voor zowel intramurale, extramurale als transmurale projecten. Dit 7-fasenmodel omvat een screeningsfase, een projectmanagementfase, een diagnosestellings- en objectiveringfase, een ontwikkelingsfase, een implementatiefase, een evaluatiefase, en een continue opvolgingsfase.
Het volgen van deze methodiek is geen garantie tot succes, maar kan wel ondersteuning bieden aan multidisciplinaire teams die veilige, efficiënte, effectieve, patiëntgerichte, tijdige, billijke, continue en geïntegreerde zorgprocessen willen (her)ontwerpen. De medewerking en kritische ingesteldheid van het volledige multidisciplinaire team onder leiding van de verantwoordelijke arts is de sleutel tot succes.

The 7 phase model to develop, implement, evaluate and continuously follow up care pathways
Care pathways, also known as clinical pathways, are used worldwide to organize and follow up patient focused care processes. Care pathways are nowadays defined as complex interventions. In the past years, more than 110 organizations in Belgium and The Netherlands performed more than 1.200 pathway projects. These projects used the 30 step methodology of the Belgian Dutch Clinical Pathway Network, developed by the Center for Health Services and Nursing Research, Katholieke Universiteit Leuven (Belgium) between 1998 and 2002.
Based on the experience in the Network between 2002 and 2009 and on national and international research in close collaboration with the European Pathway Association, the methodology was revised. The 30 step methodology was changed into a seven phase model to develop, implement, evaluate and continuously follow up care pathways and is applicable for in-hospital, primary care and cross boundary projects. The seven phases consist of a screening phase, a project management phase, a diagnose phase, a development phase, an implementation phase, an evaluation phase and a continuous follow-up phase.
Compliance to this methodology constitutes no guarantee for success but could support the multidisciplinary teams who want to (re)organise safe, efficient, effective, patient centered, timely, equitable, continuous and integrated care processes. The collaboration and critical attitude of the whole multidisciplinary team under the directorship of the medical doctor will be the keys to success.

download article
54.163.213.149.