PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Vaak voorkomende bacteriële infecties van de huid
Author(s): REGA J, VERHAEGEN J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 17   Date: 2011   
Pages: 795-804
DOI: 10.2143/TVG.67.17.2001027

Abstract :
Huid- en wekedeleninfecties (“skin and soft-tissue infections”; SSTI’s) worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, parasieten en fungi en komen wereldwijd verspreid voor bij mensen uit alle leeftijdscategorieën. In de meeste gevallen worden deze infecties veroorzaakt door grampositieve bacteriën. Staphylococcus aureus is de belangrijkste verwekker bij bacteriële folliculitis en huidabcessen/furunkels/karbonkels. S. aureus en b-hemolytische streptokokken zijn de belangrijkste pathogenen bij impetigo en cellulitis. Klassieke erysipelas wordt voornamelijk door b-hemolytische streptokokken veroorzaakt.
Meticillineresistente S. aureus (MRSA) blijft een reëel probleem in gezondheidsinstellingen, al lijkt de incidentie de laatste jaren te stabiliseren en zelfs licht te dalen. MRSA ontstaan in de gemeenschap (“community-acquired MRSA”; CA-MRSA) komt vooralsnog slechts zelden voor in België.
Orale, vaak oudere antibiotica kunnen soms voor de behandeling van door MRSA veroorzaakte SSTI’s worden gebruikt. Vaak is echter de werkzaamheid van deze antibiotica weinig onderzocht in gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT's).
Uit reeds gepubliceerde richtlijnen blijkt een grote variatie in behandelingsstrategieën. Door sommige specialisten wordt orale antibioticatherapie aanbevolen, andere verkiezen een topische behandeling of zelfs het gebruik van antiseptica bij milde gevallen. Veelal moet een afweging worden gemaakt tussen het belang van de individuele patiënt en dat van de gemeenschap in termen van budgettaire ruimte en inductie van antibioticaresistentie.

Common bacterial infections of the skin
Skin and soft-tissue infections are caused by bacteria, viruses, parasites, and fungi, affecting all age groups of humans everywhere in the world.
In most cases Gram-positive bacteria are the primary culprit underlying these infections. Bacterial folliculitis, skin abscesses/furuncles/carbuncles are most commonly caused by S. aureus. In case of impetigo and cellulitis mainly b-hemolytic streptococci and S. aureus are isolated. Classical erysipelas is most often caused by b-hemolytic streptococci.
Methicillin-resistant S. aureus remains a real problem in healthcare facilities, although incidence numbers seem to be stabilizing and even decreasing slightly. MRSA that originates in the community (community-acquired MRSA, CA-MRSA), occurs only very rarely in Belgium.
Oral, often older antibiotics can be used for the treatment of SSTIs caused by MRSA. However, their efficacy needs to be further validated by randomized controlled trials (RCTs).
Published guidelines concerning treatment vary widely. Some recommend oral antibiotic treatment, others local antibiotic treatment, or even just antiseptics in mild cases. Often considerations of what is in the best interest of the individual patient, and what would best benefit the community in terms of cost and induction of antibiotic resistance, have to be weighed against each other.

download article
18.212.243.191.