PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Thoracale pijn en transiënte verwardheid
Author(s): CHONG YM, RUTSAERT R, KERSSCHOT I
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 7   Date: 2013   
Pages: 352-358
DOI: 10.2143/TVG.69.07.2001368

Abstract :
Een 64- en een 57-jarige man boden zich, met ongeveer een maand tussentijd, aan op de dienst spoedgevallen met acute thoracale pijn en verwardheid.
De eerste patiënt werd initieel opgenomen wegens verwardheid en een onduidelijke diagnose. Daags nadien was de verwardheid verdwenen. Wegens gestegen hartenzymen en een gewijzigd elektrocardiogram (ecg) werd initieel de diagnose van een acuut coronair syndroom type NSTEMI (myocardinfarct zonder ST-elevatie) gesteld. Een coronarografie bracht een aortadissectie type A aan het licht, waarbij op een CT-scan van de aorta de dissectie begon net voorbij de aortaklep met implicatie van de rechtse coronairarterie, de rechtse arteria carotis communis, de linkse arteria vertebralis en de linkse arteria carotis communis.
De tweede patiënt werd opgenomen met een gelijkaardig beeld. Daags nadien was ook bij hem de verwardheid verdwenen. De CT-scan van de thorax bevestigde het klinische vermoeden van een aortadissectie type A tot in de aorta abdominalis. De dissectie greep over de linkse arteria subclavia.
Aortadissecties kunnen zich op verschillende manieren voordoen, afhankelijk van welke arteriële zijtakken en dus organen geen bloedvoorziening meer krijgen. In de literatuur worden enkele casussen van een atypische presentatie van een aortadissectie beschreven, waarvan verwardheid er een is.

Sudden onset of chest pain and transient confusion
The medical history of a 64- and a 57-year-old man is reported. They both presented -with about one month in between- with a sudden onset of chest pain and confusion.
The first patient was initially admitted because of confusion and an unclear diagnosis. The next day, his confusion disappeared and the diagnosis seemed to be an acute coronary syndrome type NSTEMI (non-ST elevation myocardial infarction), based on the elevated cardiac enzymes and the electrocardiography (ECG). A coronarography revealed an aortic dissection type A, confirmed by a CT scan. The dissection had its onset beyond the aortic valve with implication of the right coronary artery, the right common carotid artery, the left vertebral artery and the left common carotid artery.
The second patient was admitted with a similar story. The confusion also disappeared the next day. The chest CT scan confirmed the clinical suspicion of an aortic dissection type A.
Aortic dissections may present in different ways, depending on the involved side branches. In the literature, several atypical presentations of an aortic dissection exist, including transient confusion.

download article
54.91.71.108.