PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Meer wetenschap in de Vlaamse psychiatrie
Author(s): SABBE B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 17   Date: 2013   
Pages: 800-806
DOI: 10.2143/TVG.69.17.2001446

Abstract :
Het “Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde” wijdde zijn aprilnummer van 2010 aan de verwetenschappelijking van de psychiatrie in Nederland onder de titel “Van Sigmund tot bewijs”. Dit themanummer beschrijft de verwetenschappelijking van de psychiatrische diagnostiek en behandeling, die plaatsvond via een groot, door de Nederlandse overheid geïnitieerd longitudinaal (2003-2013) onderzoeksprogramma onder de naam “GeestKracht” (GK). Door dit programma werd er een stevige onderzoeksinfrastructuur uitgebouwd met de medewerking van universiteiten, kenniscentra, cliëntenorganisaties en zorginstellingen. Er werden tevens “bottom-up”-praktijkprojecten gerealiseerd: onderzoek
vanuit
en
voor
de praktijk. Verder werden er clinici-­onderzoekers gevormd die als
bruggenbouwers
moeten blijven fungeren tussen het onderzoek en de praktijk. GK heeft inzake wetenschappelijk onderzoek een inhaalslag bewerkstelligd van de psychiatrische op de somatische gezondheidszorg.
In dit artikel wordt betoogd dat ook in Vlaanderen het wetenschappelijke onderzoek in de psychiatrie een dergelijke inhaalslag behoeft. Een analoge onderzoeksinspanning door de Vlaamse overheid, de universiteiten, de kenniscentra, alsook de praktijk- en de zorginstellingen (de psychiatrische ziekenhuizen, de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (paaz) en de centra voor geestelijke gezondheidszorg (cggz)) zou een cultuuromslag kunnen realiseren die de medische identiteit van de psychiatrie versterkt, bijdraagt tot destigmatisering, de ggz-beroepen verhoogd aantrekkelijk maakt voor jongeren en de vermaatschappelijking van de zorg ondersteunt.


More scientific research in Flemish psychiatry
The Dutch Journal of Medicine (“Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde”) devoted its April 2010 edition to the scientification of psychiatry in the Netherlands, entitled “From Sigmund to evidence”. This thematic edition describes the scientification of the psychiatric diagnostics and treatment that took place by means of a large longitudinal (2003-2013) research programme initiated by the Dutch government, named “GeestKracht” (GK) (“mental strength”). By this programme, a powerful research infrastructure was built with the participation of universities, centers of knowledge and mental health institutions; bottom-up practice projects were realised (research
from within
and
for
clinical practice), and finally clinicians-researchers were trained to function as
bridge builders
between research and practice. By GK, the psychiatric research caught up with the somatic research.
In this manuscript, it is argued that also in Flanders (Belgium) scientific research in psychiatry is in need of a similar catch-up. An analogous research effort by the Flemish authorities, the universities, the centers of knowledge and the mental health facilities (psychiatric hospitals, psychiatric wards in general hospitals, and community mental health facilities) could help to realise a change of attitude
enforcing the medical identity of psychiatry, contributing to destigmatisation, enhancing the attraction of mental health professions for young professionals, and supporting the shift from intramural to extramural care within the community.


download article
3.227.233.55.