PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Oncologische heelkunde bij hoogbejaarde patiënten met urologische of gynaecologische tumoren
Author(s): DECAESTECKER K, TUMMERS P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 17   Date: 2014   
Pages: 930-934
DOI: 10.2143/TVG.70.17.2001675

Abstract :
Door de stijgende levensverwachting is er een snelle veroudering van de wereldbevolking. De kans op het ontwikkelen van tumoren stijgt met de leeftijd. Aangezien de prevalentie van comorbiditeit eveneens toeneemt met de leeftijd, bestaat er bij oudere en zeker bij hoogbejaarde patiënten vaak twijfel over de haalbaarheid van een standaardbehandeling bij een oncologische aandoening. Niet de kalenderleeftijd, maar de biologische leeftijd bepaalt mee de haalbaarheid van een behandeling. Ook patiënten op leeftijd wensen een optimale en zo nodig radicale behandeling. Een beslissing tot behandeling van een oncologisch probleem gebeurt steeds door een multidisciplinair team waarbij de balans opgemaakt wordt tussen de agressiviteit van de ziekte en de comorbiditeit van de patiënt. Evenwaardige alternatieven en de beschikbaarheid van een ervaren team helpen mee in het beslissingsproces. Een grondige preoperatieve beoordeling van de comorbiditeit laat toe om de nodige voorzorgen in perioperatieve zorgen te nemen. Daarenboven heeft de vooruitgang in de anesthesie, de pre- en de postoperatieve zorgen en de chirurgische technieken ervoor gezorgd dat de morbiditeit en de mortaliteit van een majeure heelkundige ingreep op hoge leeftijd minimaal gehouden kunnen worden. De verdere evolutie in de minimaal invasieve heelkunde met de laparoscopie en de robotchirurgie zorgt voor een sneller postoperatief herstel en een kortere ziekenhuisopname.


Oncological surgery in the elderly patient with urological or gynaecological tumours
As a consequence of the increasing life expectancy, the world population ages rapidly. The chances of developing a tumour increase with age. Given the simultaneous increase of comorbidities, the feasibility of a standard treatment of an oncological disease is often doubted in older and certainly very old patients. Not the calendar age, but the biological age influences the feasibility of a treatment. Also elderly patients often desire a (standard) therapeutic treatment, even if this is a radical procedure with possible side-effects.
The decision to treat an oncological problem should be made by a multidisciplinary team assessing both the aggressiveness of
the disease and the patient’s comorbidities. Equivalent alternatives as well as the availability of an experienced team are helpful in the decision-making process. A thorough preoperative assessment of the comorbidities ensures ­necessary precautions in perioperative care. In addition, the advances in anaesthesia, pre- and postoperative care and surgical techniques lead to an acceptable morbidity and mortality of major surgery, even at an advanced age. The further evolution in minimally invasive surgery with a laparoscopy and robotic surgery provides a quicker postoperative reco­very and a reduced hospital stay.


download article
34.228.185.211.