PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Euthanasie en verwijsplicht
Author(s): HOFMAN E, RUBENS R, MATTHYS D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 5   Date: 2015   
Pages: 267-271
DOI: 10.2143/TVG.71.05.2001804

Abstract :
In de Benelux staan we vandaag verder met de wetgeving rond euthanasie dan in de rest van de wereld. Het is een thema dat erg leeft in onze maatschappij, die intussen al meer dan tien jaar een Euthanasiewet kent. Mensen zijn zich bewust van de mogelijk­heid tot inspraak in beslissingen met betrekking tot het levenseinde.
De wetgeving biedt echter nog geen duidelijke afbakening van de toepassing van de Euthanasie­wet. Men stelt zich vragen over euthanasie bij wilsonbekwame personen of over de gevolgen van de weigering door een arts om euthanasie uit te voeren. Ander­zijds pleiten sommigen tegen overmatige regulatie en geeft men de voorkeur aan een beoordeling door een toetsingscommissie, met indien nodig een beroep op het medische tuchtrecht.
Vorig jaar werd er in België en Nederland een wetsvoorstel ingediend om de zgn. weigerarts te verplichten tot verwijzing. In België werd er niet gestemd en in Nederland kwam er geen goedkeuring. Uit een enquête in 2011 bleek nochtans dat driekwart van de Belgische bevolking akkoord zou gaan met deze plicht.
Aan de hand van een patiëntenverhaal wordt het omstreden thema van de verwijsplicht bij een euthanasieverzoek besproken. Dit artikel beoogt het wetsvoorstel in een breed kader te plaatsen om nadien een weloverwogen standpunt in te nemen.


Euthanasia and the obligation to refer
Nowadays, the Benelux countries have achieved more in respect of euthanasia than the rest of the world. This theme has been discussed extensively in our country, yielding a euthanasia law that exists for more than a decade now. People are aware of the possibility to participate in the decision-making concerning the end of life.
However, the legislation provides no clear definition of the application of the euthanasia law. Thus, questions about euthanasia arise for patients unable to give informed consent or about the consequences of a refusal by a physician to execute euthanasia. On the other hand, some argue against excessive regulation.
Last year, a bill was filed in Belgium and the Netherlands to oblige a physician to refer to
a colleague in case of refusal of the former to execute euthanasia. In Belgium, there was no vote at all. In the Netherlands, there was no approval. In 2011, however, a survey indicated that three quarters of the Belgian population would agree with such an obligation.
Based on a patient’s story, the controversial obligation to refer patients requesting euthanasia is reviewed. The aim is to discuss the bill in a broad context, and to obtain a well-considered view.


download article
34.228.185.211.