PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Behoud van fertiliteit bij mannen vóór, tijdens en na kankerbehandeling: stand van zaken
Author(s): RÖTGENS J, VAN BELLE S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 12   Date: 2015   
Pages: 797-806
DOI: 10.2143/TVG.71.12.2001882

Abstract :
Aangezien de overlevingscijfers van kanker de laatste decennia enorm zijn verbeterd, gaat er steeds meer aandacht naar de levenskwaliteit die deze patiënten zullen hebben na hun behandeling. De behandelende arts dient in dat verband onder andere te waken over de fertiliteitsstatus van zijn patiënt. Vele kankerbehandelingen (chemotherapie, radiotherapie en heelkunde) betekenen immers een bedreiging voor de fertiliteit. Studies toonden aan dat kankeroverlevers als een groep de helft minder kans hebben op biologisch nageslacht in vergelijking met een controlegroep van broers. Om dit kansenverschil te verkleinen zal men extra maatregelen moeten nemen. De belangrijkste te treffen maatregel, de gouden standaard, is semencryopreservatie: het invriezen van sperma of semen. Belangrijk daarbij is dat de spermacollectie dient te gebeuren vóór het opstarten van een gonadotoxische behandeling. Het ingevroren semen kan na de behandeling ontdooid worden en wordt dan gebruikt voor de toepassing van één van de geassisteerde reproductieve technieken: intra-uteriene inseminatie (IUI), in-vitrofertilisatie (ivf) of intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI). Ook andere technieken worden kort besproken in dit artikel. Voor prepubertaire kankerpatiënten is semencryopreservatie geen optie. Er is vooralsnog geen standaardtechniek voorhanden voor deze patiëntengroep.


The preservation of male fertility before, during and after cancer treatment: current state of affairs
During the last decennia the survival rate of cancers has largely increased. As a result, more attention is paid to the patient’s quality of life after the treatment. As many cancer treatments (chemotherapeutic, radiotherapeutic and surgical) pose a threat to fertility, the attending doctor must among other things watch over his patient’s fertility status.
Studies have indicated that cancer survivors as a group have 50% less chance of having biological offspring when compared to the control group of brothers. In order to decrease this difference in odds extra measures must be taken. The major measure, the gold standard, is semen cryopreservation which consists in freezing sperm or semen. It is very important that the semen is collected before the start of a gonadotoxic treatment. After the treatment the semen can be thawed and used for the application of one of the assisted reproductive techniques: IUI (intrauterine insemination), IVF (in vitro fertilization), or ICSI (intracytoplasmic sperm injection). Other techniques will also be considered succintly in this manuscript. Semen cryopreservation is not an option for prepubertal cancer patients. For the time being there is still no standard technique available for this group of patients.


download article
54.221.145.174.