PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Rol van voeding bij het ontstaan van (darm)kanker
Author(s): ROELANDT P, VAN HOOTEGEM A, TEJPAR S, PRENEN H, VAN CUTSEM E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 1   Date: 2016   
Pages: 51-56
DOI: 10.2143/TVG.72.01.2002033

Abstract :
Voeding en levensstijl hebben een grote impact op de algemene gezondheid en dus ook op het ontstaan van kanker. Ondanks het feit dat de meeste gegevens uit epidemiologische studies komen, waarbij oorzaak en gevolg soms moeilijk te ontrafelen zijn, zijn er toch een aantal duidelijke verbanden tussen voeding en een coloncarcinoom. Zo is een dieet met enerzijds weinig vezels, calcium en vitamine D en anderzijds rijk aan vet en rood/bewerkt vlees geassocieerd met een hogere incidentie van coloncarcinomen. Niet alleen voeding is gelinkt aan carcinogenese, ook obesitas en/of het ontbreken van fysieke activiteit verhogen het risico op kanker. Terwijl de rol van voedingssupplementen nog twijfelachtig is, is de preventieve rol van acetylsalicylzuur duidelijk, weliswaar het meest uitgesproken bij hoogrisicopatiënten.
De voorbije jaren is er meer en meer interesse voor het darmmicrobioom. Dagelijks metaboliseren de darmbacteriën voedingsbestanddelen, waardoor er toxische metabolieten gevormd worden die op hun beurt de onderliggende darmcellen beïnvloeden. Over de exacte correlatie tussen voeding, darmmicrobioom en coloncarcinoom werden reeds verschillende hypothesen geformuleerd, maar bijkomend onderzoek is nodig alvorens het darmmicrobioom relevant wordt voor de klinische praktijk.


Role of diet in development of (colon) cancer
Diet and lifestyle have a great impact on our overall health, including the development of cancer. Despite the fact that most of the data come from epidemiological studies, wherein cause and consequence are sometimes difficult to unravel, there are some clear links between diet and colon cancer. A diet low in fibres, calcium and vitamin D on the one hand and rich in red/processed meat and fat on the other hand is associated with a higher incidence of colon ­
cancer. Not only diet is related to carcinogenesis, also obesity and/or lack of physical activity increase the risk of cancer. While the role of dietary supplements is still questionable, the preventive role of acetylsalicylic acid is clear, although this effect is also most pronounced in high-risk patients.
In recent years, there has been more and more interest in the gut microbiome. Every day, the gut bacteria metabolize dietary constituents through which toxic metabolites are formed, influencing the underlying intestinal cells in turn. The exact correlation between diet, gut microbiome and colon cancer has been formulated in several hypotheses, but additional research is needed before the gut microbiome will become relevant to clinical practice.


download article
54.81.69.220.