PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Mitraliskleplijden: diagnose en behandeling
Author(s): VAN ASSCHE L, NASSER R, CLAEYS MJ
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 22   Date: 2017   
Pages: 32-41
DOI: 10.2143/TVG.73.22.2002471

Abstract :
Mitralisregurgitatie (MR) ontstaat wanneer er regurgitatie is van bloed tijdens de systole van het linkerventrikel (LV) naar het linkeratrium (LA) door incomplete sluiting van de mitralisklep. Er worden twee soorten onderscheiden: primaire MR (waarbij het probleem ter hoogte van de klep ligt) en functionele MR (FMR) (waarbij de klepdisfunctie secundair is aan bv. LV-dilatatie). Patiënten ontwikkelen progressieve dyspneu, maar acute dyspneu kan ook optreden. Auscultatie toont een holosystolische souffle. De hoeksteen voor de diagnose is een echocardiografie. De medicamenteuze behandeling bestaat uit nitraten en diuretica bij acute MR. Bij FMR wordt het onderliggende hartfalen behandeld. De heelkundige behandeling bestaat uit klepherstel of -vervanging, waarbij klepherstel wordt verkozen. Ook een percutane interventie is mogelijk.
De prevalentie van mitralisstenose (MS) is fors gedaald in westerse landen door de daling van reumatisch hartlijden. MS heeft echter wereldwijd een hoge morbiditeit en mortaliteit. Er wordt gesproken van significante MS indien de klepopening < 1,5 cm2 bedraagt. Klinisch is er sprake van inspanningsintolerantie en een diastolische souffle. De medicamenteuze behandeling bestaat uit diuretica, nitraten, bètablokkers en calciuminhibitoren. De meeste patiënten met een gunstige klep­anatomie ondergaan een percutane mitraliscommissurotomie. Daarnaast is er ook de optie tot heelkunde aan de hand van een open commissurotomie of een mitralisklepvervanging.
De keuze voor een percutane versus een chirurgische interventie van mitraliskleplijden moet gebeuren binnen een hartteam.


Mitral valve disease: diagnosis and treatment
Mitral valve regurgitation (MR) develops when there is blood regurgitation during the systolic phase from the left ventricle (LV) to the left atrium due to incomplete mitral valve closure. There are two types of MR: degenerative or primary MR, where the problem lies within the valve, and functional MR (FMR), where valve dysfunction is secondary to e.g. LV dilatation. Patients usually develop progressive dyspnea but acute dyspnea is possible in acute MR. This diagnosis can be suspected when a holosystolic murmur is heard. The cornerstone for the diagnosis is an echocardiography, where the severity, mechanism and consequences of MR can be established. The medical treatment consists of nitrates and diuretics in acute MR. In case of FMR, underlying heart failure is treated with diuretics, angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors and beta-blockers.
The surgical treatment consists of valve repair or valve replacement, where the latter is preferred. Percutaneous intervention is also an option. The choice of treatment will be determined based on certain criteria.
The prevalence of mitral stenosis (MS) has greatly decreased in Western countries due to the decline of rheumatic heart disease. However, there is still a significant morbidity and mortality worldwide. Significant MS is present when the valve opening on an echocardiography is less than 1.5 cm2. Patients present with exercise intolerance and auscultation reveals a diastolic murmur. The medical treatment consists of diuretics and nitrates. Beta-blockers and calcium channel inhibitors also play a role in the treatment. A percutaneous mitral commissurotomy (PMC) is offered to most patients with a favorable valve anatomy. Surgery (open commissurotomy or mitral valve replacement) is also a possibility.
Decisions about percutaneous versus surgical mitral valve intervention should be made within a heart team.


download article
35.173.234.237.