PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Nood aan richtlijnen in de Vlaamse psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg
Author(s): SABBE B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 22   Date: 2017   
Pages: 1368-1378
DOI: 10.2143/TVG.73.22.2002457

Abstract :
Ook in de psychiatrie en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) blijkt een te grote afstand tussen wetenschappelijke kennis en de toepassing ervan in de concrete patiëntenzorg, resulterend in te lage (20-55%) percentages adequaat behandelde patiënten. Wetenschappelijk onderzoek – zowel modelmatig als “real life” onderzoek – toont dat klinische praktijkrichtlijnen deze kloof kunnen helpen dichten: de toepassing van GGZ-richtlijnen leidt over het algemeen tot betere klinische uitkomsten, i.c. vermindering van ziektelast en ziektekosten. Waar in Nederland op grote schaal multidisciplinaire richtlijnen in de GGZ zijn ontwikkeld en worden gebruikt, is dit in Vlaanderen amper het geval; de meeste initiatieven richten zich hierbij tot de huisarts. Voor de meeste psychiatrische stoornissen bestaan geen Vlaamse multidisciplinaire richtlijnen. Het is moeilijk om na te gaan in welke mate de vlot beschikbare Amerikaanse, Britse en Nederlandse richtlijnen geconsulteerd en gebruikt worden. Gepleit wordt voor het opstellen en implementeren van eigen Vlaamse GGZ-richtlijnen, waarbij het aanbrengen van specifieke aanpassingen aan hoogkwalitatieve buitenlandse richtlijnen helpend kan zijn.


Need for clinical guidelines in Flemish psychiatry and mental health care
Even in psychiatry and mental health care there apparently is a large gap between scientific knowledge and its application in daily patient care. This results in a too low percen­tage of adequately treated patients (20-55%). Scientific research – based on modelling as well as real life investigation – indicates that clinical guidelines may be able to narrow this gap.
The application of mental health care guidelines generally leads to improved clinical results, i.e. a decrease of disease burden and disease costs. Whereas in The Netherlands multidisciplinary guidelines are developed and being used on a large scale, in Flanders this is barely the case. Furthermore most initiatives are being aimed at the general practitioner.
For most psychiatric disorders there are no existing Flemish multidisciplinary guidelines.
It is difficult to establish to what extent the easy accessible guidelines from the USA, the UK and the Netherlands are being consulted and applicated in Flanders. A plea is being held for the development and implementation of specific Flemish guidelines in psychiatry and mental health care. For this, the adjustment and adaptation of already existing high qualitative guidelines from abroad might be useful


download article
34.238.194.166.