PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Oudere werknemers
Author(s): KISS P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 23   Date: 2002   
Pages: 1552-1558
DOI: 10.2143/TVG.58.23.5001478

Abstract :
In de komende decennia zal de populatie van oudere werknemers (45 jaar en ouder) aanzienlijk toenemen. Dit zal belangrijke implicaties met zich meebrengen voor zowel werkgever, werknemer als bedrijfsarts. De arbeidsgeneesheer moet de "werkbekwaamheid" van de werknemer kunnen inschatten, kennis hebben van de factoren die een invloed uitoefenen op deze "werkbekwaamheid" en gerichte maatregelen kunnen voorstellen.
Hierbij dient gestreefd te worden naar een zo optimaal mogelijke aanpassing van de werkomstandigheden, met bijzondere aandacht voor ergonomische maatregelen (minder fysieke werkbelasting, vermijden van slechte werkverhoudingen, geen monotoon en repetitief werk), het verbeteren van de werkorganisatie (leeftijdsmanagement, aangepast werktijdschema) en het aanbevelen van regelmatige lichaamsbeweging. Het doorvoeren van werkaanpassingen zal enige soepelheid en creativiteit vergen van zowel bedrijfsarts, werkgever, werknemer als wetgever.
Een gezonde oudere werknemer zal bovendien een gezonde en zinvolle pensionering tegemoet gaan, met minder morbiditeit en invaliditeit, waardoor de sociale zekerheid minder zal moeten aangesproken worden.

Aging workers
The number of older workers (aged 45 years or more) will increase significantly in the next decades. This will induce major challenges for employer, employee and occupational health physician. The occupational health physician must be able to assess the work ability of the worker, to recognize the factors influencing work ability and to propose relevant preventive measures. The adjustment of the work environment has to focus on ergonomic measures (less physical work load, elimination of bad working postures and monotonous and repetitive tasks), improvement of the work organization (age management, adapted work time arrangements) and promotion of regular physical exercise. Still, a policy of adjustment of the work environment to the ability of older workers, implies flexibility and creativity of the occupational health physician, the employer, the employee and the legislator. A healthy older worker will experience a healthy and meaningfull retirement with less morbidity and disability, leading to a decreased burden on the social security.

download article
18.209.104.7.