PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Geassisteerde voortplantingstechnieken: mogelijke risico’s en verwikkelingen voor moeder en kind
Author(s): DE SUTTER P, DHONT M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 21   Date: 2003   
Pages: 1283-1291
DOI: 10.2143/TVG.59.21.5001717

Abstract :
In-vitrofertilisatie (IVF) en intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) zijn niet meer weg te denken uit de moderne onvruchtbaarheidsbehandeling. Van het begin af heeft men zich echter vragen gesteld over de veiligheid ervan, zowel voor de vrouw als voor het kind.
De stimulatie van de ovaria kan leiden tot een ovariaal hyperstimulatiesyndroom; in 0,5% is dit zo ernstig dat een ziekenhuisopname noodzakelijk is. Tijdens de eicelpunctie kan een ernstige bloeding (incidentie 0,1%) of een infectie (incidentie 0,6%) optreden. Bij zwangerschappen die ontstaan na IVF treedt vaak bloedverlies op tijdens het eerste trimester en de inplanting is vaker ectopisch. Het grootste probleem zijn echter de meerlingzwangerschappen. Deze zijn niet alleen verantwoordelijk voor een verhoogde maternale, maar vooral neonatale mortaliteit en morbiditeit, ten gevolge van prematuriteit.
Het risico van chromosomale afwijkingen bij ICSI-kinderen blijkt iets verhoogd, hoofdzakelijk in gevallen van ernstige mannelijke subfertiliteit. Enkele studies suggereren dat het risico van congenitale afwijkingen zowel na IVF als na ICSI is verhoogd, doch dit wordt niet bevestigd door andere, even geloofwaardige studies. Enkel hypospadias komt veelvuldiger voor in gevallen van ernstige mannelijke onvruchtbaarheid. Wat betreft de neuromotorische, mentale en psychologische ontwikkeling van kinderen geboren na IVF en ICSI, zijn er geen verschillen met spontaan geconcipieerde kinderen.

Assisted reproductive technologies: possible risks and complications for mother and child
In vitro fertilization (IVF) and intracytoplasmic sperm injection (ICSI) are an integral part of the modern infertility treatment. Still, from the onset, the safety of these techniques has been questioned, both for mother and for child. Somewhat blinded by the successes of these new technologies, for a long time complications for mother (to be) and child(ren) have been denied or considered to be inevitable and acceptable. Recently, more attention has been paid to these aspects and guidelines for prevention and counselling proposed.
Ovarian stimulation by gonadotropins may lead to the ovarian hyperstimulation syndrome, which in 0.5% of all IVF cycles is serious enough to warrant hospital admission. At the time of egg retrieval a serious hemorrhage (incidence 0.1%) or infection (incidence 0.6%) may occur. In pregnancies after IVF first trimester bleeding occurs quite common and implantation is more often ectopic. The largest problem of IVF/ICSI pregnancies, however, is the occurrence of multiple pregnancies. These account not only for an increased maternal but also neonatal mortality and morbidity, mainly as a result of premature birth.
The risk of chromosomal anomalies after ICSI is somewhat increased, especially in cases of severe male infertility. A few studies suggest that the risk of congenital anomalies is increased, both following IVF and ICSI, but this is not confirmed by other, likewise credible studies. Only hypospadias is more frequent in cases of severe male infertility. Concerning the neuromotor, mental and psychological development of children born after IVF and ICSI, there are no differences with spontaneously conceived children.

download article
34.239.158.107.