PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Revalidatie na een multitrauma: een multidisciplinair gebeuren
Author(s): KIEKENS C, LYSENS R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 23   Date: 2004   
Pages: 1729-1736
DOI: 10.2143/TVG.60.23.5002049

Abstract :
Dankzij vooruitgang in medische kennis en technologie steeg de overlevingskans na een ernstig trauma. De aandachtsvelden voor ernstig meervoudig gewonde patiënten verschoven de laatste jaren dan ook van louter mortaliteits- en morbiditeitscijfers naar andere factoren zoals verblijfsduur, ontslagbestemming, functionele uitkomst, werkhervatting en levenskwaliteit.
De resultaten van reeds gepubliceerde uitkomststudies lopen uiteen, wellicht t.g.v. de verscheidenheid in opzet. Meestal blijkt echter dat aanzienlijke disfuncties blijven bestaan op lichamelijk en soms ook cognitief vlak, en tevens in sociale en professionele domeinen.
Een geïntegreerde multidisciplinaire revalidatieaanpak is dan ook gewettigd, temeer het meestal jonge en actieve slachtoffers betreft. De inbreng van de revalidatiearts en zijn team kan reeds nuttig zijn op de acute afdeling. Zo nodig dient de patiënt nadien te worden overgebracht naar een klinische of ambulante revalidatiesetting.
Het revalidatieconcept is gebaseerd op het referentiekader van de "Internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF)". In de ICF gaat men ervan uit dat een bepaalde gezondheidsconditie kan leiden tot een verlies of abnormaliteit van een lichaamsstructuur of van een fysiologische of psychologische functie, tot een beperking in activiteit of tot participatieproblemen.
In dit model wordt het globale gezondheidsprofiel van de gehandicapte persoon gezien als een dynamische interactieve/complexe relatie tussen de gezondheidsconditie en de contextuele factoren: omgevingsfactoren en de persoonsgebonden factoren.

Rehabilitation after multiple trauma:a multidisciplinary approach
Progress in medical knowledge and technology led to an increased survival rate in multiply injured patients. Hence other factors than mortality or survival rates are now being considered such as length of hospital stay, discharge destination, functional outcome, return to work and global quality of life. The results of previously published papers are quite divergent, probably because of differences in design: inclusion and exclusion criteria, treatment strategies, and methodological issues such as used assessment measures. Frequently, however, there appear to persist important dysfunctions as well physically as sometimes also cognitively, and with respect to social and professional domains.
Hence an integrated multidisciplinary rehabilitation is certainly justified, even more considering that often young and active victims are involved. The contribution of the physiatrist or rehabilitation specialist may start already on the acute ward in order to coordinate the initial rehabilitation and prevent further complications such as contractures. After the stabilisation and regeneration phase and if necessary, the patient will then be transferred to a rehabilitation centre.
The concept of rehabilitation is based on the framework of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF, WHO 2001). A health condition can not only lead to a loss or abnormality of a body structure or of a physiological or psychological function but also to activity limitation or participation restriction. In this model the global health profile of a disabled person is considered as a dynamical interactive/complex relation between health condition and contextual factors: environmental or extrinsic factors and personal or intrinsic factors.

download article
18.206.13.39.