PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Zwangerschap en drugs. Beleid bij de pasgeborene
Author(s): SMETS K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 17   Date: 2005   
Pages: 1219-1225
DOI: 10.2143/TVG.61.17.5002263

Abstract :
Druggebruik tijdens de zwangerschap kan leiden tot rechtstreekse toxische of teratogene effecten op de foetus of tot abstinentieverschijnselen bij de pasgeborene. De optimale aanpak van deze kinderen blijft onduidelijk door gebrek aan methodologisch goed uitgevoerde klinische studies. Voor sommige drugs zijn heel weinig gegevens beschikbaar over hun effect tijdens de zwangerschap; dierproeven richten zich vooral op de teratogeniciteit en zijn niet altijd extrapoleerbaar naar de mens.
Het neonataal abstinentiesyndroom kan de moeder-kindbinding ernstig verstoren. Onnodig scheiden van moeder en kind moet dus vermeden worden. De beslissing tot medicamenteuze behandeling moet genomen worden op basis van de ernst van de ontwenningsverschijnselen.
Borstvoeding creëert een speciale psychologische band tussen moeder en kind. Daar echter de meeste drugs terug te vinden zijn in moedermelk, kan de moeder haar kind op die manier blootstellen aan drugs. Gelukkig vormen niet alle drugs een probleem voor de zogende baby, zodat in sommige gevallen maternaal druggebruik verenigbaar is met borstvoeding.
Het toenemend gebruik van drugs door zwangeren of vrouwen tijdens de vruchtbare periode en de vrij schaarse literatuur over dit onderwerp benadrukken de blijvende noodzaak tot het blijven verzamelen en bekendmaken van gegevens uit persoonlijke observaties.
Dit artikel geeft richtlijnen voor het beleid bij pasgeborenen na intra-uteriene blootstelling aan drugs (tabel 2).

Drugs and pregnancy: management of the neonate
Substance abuse in pregnancy may result in direct toxic or teratogenic effects on the fetus or on the neonate after drug withdrawal. Optimal management remains unclear as clinical trial evidence is insufficient. There are few data on the effects of drug exposure in human pregnancy; animal studies with respect to the potential teratogenicity of various drugs are more numerous.
This article presents current information on the management of neonates with a history of intrauterine drug exposure.
Neonatal abstinence syndrome has implications for mother-infant bonding and may produce a major disruption of the mother-infant attachment. Unnecessary separation of mother and infant should be avoided. The decision to use drug therapy must be individualized and based on the severity of withdrawal signs.
Breastfeeding creates a special psychologic bond between infant and mother. However, as most drugs are detectable in breast milk, the nursing mother can serve as a source of infant exposure to drugs. Fortunately, not all drugs pose a significant problem to a nursing infant, making maternal substance abuse compatible with breastfeeding for some drugs.
The extended use of drugs by both pregnant women and women of childbearing age as well as the relatively sparse literature emphasize the continuing need for the collection and dissemination of data from personal observations.

download article
35.173.234.237.