PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Hiv/aids en psychiatrische aandoeningen
Author(s): JORDAENS K, NAUDTS K, VAN DEN EYNDE F, VERVAET M, VOGELAERS D, AUDENAERT K, VAN HEERINGEN C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 2   Date: 2006   
Pages: 89-99
DOI: 10.2143/TVG.62.2.5002368

Abstract :
Dit artikel geeft een overzicht van de relatie tussen hiv-seropositiviteit en psychiatrische stoornissen. Uit de literatuurstudie blijkt dat cognitieve disfuncties pas optreden in latere stadia van de hiv-infectie en dat dementie – alhoewel veelvoorkomend – pas optreedt in de aidsfase.
Psychotische patiënten lopen, om uiteenlopende redenen, een hoger risico van een hiv-infectie. De stelling dat een hiv-infectie gepaard gaat met een hoger risico van psychotische stoornissen is speculatief.
Symptomatische hiv-patiënten lijken een hogere kans op depressieve stoornissen te hebben, maar dit wordt zeker niet in alle studies bevestigd. Personen die nog asymptomatisch zijn, hebben niet meer kans op depressieve stoornissen dan hiv-negatieve personen. Een aantal studies suggereert dat depressie geassocieerd is met een hogere kans op hiv-ziekteprogressie. Of ook omgekeerd de prevalentie van depressie hoger is naarmate men in latere ziektestadia komt, is niet duidelijk.
Zowel bij hiv-positieve als -negatieve personen die een verhoogd risico lopen van een besmetting (t.t.z. consulteren voor een test), wordt een hogere incidentie van persoonlijkheidsstoornissen, vooral de borderlinepersoonlijkheidsstoornis, beschreven.
Aanvullend worden de methodologische problemen bij het onderzoek naar psychiatrische stoornissen bij patiënten met hiv-besmetting uiteengezet.

HIV/AIDS and psychiatric disorders
This article intends to give an overview of the relationship between HIV seropositivity and psychiatric disorders.
A literature review reveals that cognitive dysfunctions only occur in the later stadia of HIV infection and that dementia – albeit frequent – occurs in the AIDS phase only. Psychotic patients have a higher risk for HIV infection. Findings that HIV infection provokes a higher risk for psychotic disorders are speculative.
Symptomatic HIV patients apparently have a higher risk for mood disorders, although, this is certainly not demonstrated in all studies. Asymptomatic patients have no increased risk for mood disorders compared to HIV negative persons. A number of studies suggest that depression is associated with a high risk for a faster HIV disease progression. It remains, on the other hand, unclear whether the prevalence of depression is higher in later stages of disease.
Both HIV positive and negative patients who reveal an increased risk for acquisition of infection (by consulting for a test), show a higher incidence in personality disorders, especially the borderline personality disorder.
Methodological problems in the research on psychiatric disorders in patients with HIV infection are discussed.

download article
34.226.234.20.