PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Transplantaties met gereduceerde conditionering: is de hype voorbij?
Author(s): THEUNISSEN K, MAERTENS J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 5   Date: 2006   
Pages: 407-411
DOI: 10.2143/TVG.62.5.5002418

Abstract :
Allogene stamceltransplantaties zijn de standaardtherapie geworden voor een groot aantal hematologische aandoeningen. Hun toepassing bij solide tumoren en genetische defecten wordt thans onderzocht. De forse toxiciteit van het voorbereidende regime, het optreden van “graft-versus-host disease” (GVHD) en infectieuze verwikkelingen zijn de voornaamste oorzaken van morbiditeit en mortaliteit, die de toepassing tot geselecteerde patiëntengroepen beperken. De recente ontwikkeling van gereduceerde conditionering heeft tot doel deze beperkingen grotendeels op te heffen. Hoewel de beloften gedeeltelijk werden ingelost in de voorbije 10 jaar, blijven GVHD en infecties belangrijke problemen, en is de optimale ziektecontrole nog niet bereikt. Wellicht wordt de minitransplantatie best beschouwd als een platform in ontwikkeling, dat de overstap van conventionele stamceltransplantatie naar gerichte cellulaire therapie toelaat.

Transplantation after reduced intensity conditioning: beyond the hype?
Allogeneic stem cell transplantation has become the standard therapy for numerous hematological disorders. Its place in the treatment of solid tumors and genetic defects is being explored. The vast toxicity of the preparative regimen, the occurrence of graft-versus-host disease (GVHD) and infectious complications are the major causes of morbidity and mortality, and limit the indication to selected groups of patients. The recent development of reduced intensity conditioning aims at largely resolving these limitations. Although part of the promise has come true in the last 10 years, GVHD and infections remain important complications, and optimal disease control has not been reached. It is probably wise to consider minitransplantation as a developing treatment platform, that allows for the transition from conventional stem cell transplantation to directed cellular therapy.

download article
18.206.241.26.