PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Informatie- en communicatietechnologie in de opleiding geneeskunde aan de K.U.Leuven
Author(s): BEULLENS J, STRUYF E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 11   Date: 2006   
Pages: 805-811
DOI: 10.2143/TVG.62.11.5002480

Abstract :
Als eerste luik van een project ter implementatie van begeleide zelfstudie (IMBEZE) werd het ICT-gebruik van studenten geïnventariseerd. Meer concreet werd gevraagd naar computerbeschikbaarheid, ervaring en gebruik van softwarepakketten, gebruik van internet en attitude tegenover computer en TOLEDO, het elektronisch leerplatform van de K.U.Leuven. In deze publicatie worden de uitslagen gerapporteerd van de vragenlijst in de opleiding geneeskunde in het academiejaar 2003-2004.
Studenten die niet zelf beschikken over een computer blijken een uitzondering te vormen. De meeste eerstejaarsstudenten hebben ervaring opgedaan met een tekstverwerkingsprogramma en ongeveer de helft met een rekenbladprogramma en een presentatiepakket. Introducties tot beide laatste zijn overigens in de opleiding voorzien. Wat internetgebruik in het kader van het onderwijs betreft, worden aangeboden informatie, vragentrommel en e-mail nuttig bevonden en daadwerkelijk gebruikt.
De studenten zijn over het algemeen tevreden over hun computer. Vooral in de artsjaren dienen de docenten beter aan te geven welk via internet aangeboden leermateriaal moet gekend zijn. In het algemeen is het oordeel over TOLEDO eerder positief. Het grootste nadeel is de extra financiële kost die het afdrukken van wat op TOLEDO staat met zich meebrengt. Niettegenstaande hun positieve houding tegenover computer en TOLEDO pleiten de studenten niet voor een vervanging van het traditioneel onderwijs door informaticapakketten.

The use of ICT in medical education at the K.U.Leuven
In this study the use of the information and communication technology (ICT) by undergraduate students of the Katholieke Universiteit Leuven (Belgium) was recorded in all years of medical education during the academic year 2003-04. The topics in the questionnaire included: computer availability, experience with and use of software packages, use of internet and attitude towards computer and electronic learning platform.
Students who did not have a computer at their disposal, were rare. Most first year students had experience with a word processing system and about half with a spreadsheet and a presentation package. For both last ones introductory courses are provided during medical education. Concerning internet use in education, presented information, frequently asked questions and e-mail were found useful and effectively used.
In general, students appeared satisfied with the comfort provided by their computer. Still, teachers should better inform them which learning material on internet has to be known. The overall students’ attitude concerning the electronic learning platform is rather positive; the greatest disadvantage concerns the extra financial cost caused by printing the information presented on the platform. Despite their positive attitude towards computer and learning platform the students do not plead for replacement of traditional education by computer packages.

download article
18.209.104.7.