PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Psychotherapeutisch werken met ouderen vanuit een systemische invalshoek
Author(s): BONNEWYN A, BROEKAERT D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 4   Date: 2008   
Pages: 186-190
DOI: 10.2143/TVG.64.04.2000260

Abstract :
Tegen de achtergrond van vergrijzing van de samenleving maakt de groep van zestigplussers proportioneel een significante subpopulatie uit met geheel eigen noden, wensen en visies. Deze evolutie heeft ook implicaties voor de geestelijke gezondheidszorg en vraagt om een specifieke benadering in het werken met ouderen, wat zich ook weerspiegelt in de literatuur van de laatste twintig jaar. Hierin wordt veel meer aandacht besteed aan mentale gezondheid bij ouderen, de impact van en op de familie, alsook hoe er therapeutisch mee omgegaan kan worden.
We beschrijven de veranderde rol van ouderen in de maatschappij, de belangrijke evoluties binnen de familiale en individuele levenscyclus, die in de literatuur aan bod komen. De moeilijkheden die ouderen ondervinden door al deze veranderingen en evoluties en de specifieke knelpunten die men kan tegenkomen in de latere levensfasen, verklaren de nood aan psychotherapie bij deze leeftijdsgroep. Aangezien deze knelpunten vaak familie- en contextgerelateerd zijn, blijkt de systeemtherapeutische benadering vanuit zowel de praktijk als de literatuur relevant. Drie referentiekaders vanuit het systeemdenken, die gericht zijn op het werken met ouderen, worden toegelicht.

Psychotherapy with the elderly: a systemic model
Against the background of an aging society, the elderly have become a significant subpopulation with their own specific needs, yearnings and views. This trend bears also implications for their mental health care and demands a specific working approach. This is reflected within the literature of the past two decades, which pays an increasing attention to mental health in the elderly, its impacts on the family as well as its psychotherapeutic approach.
Next we describe the altered role of the aged in our society and examine the important developments within the life cycles of the family and the individual, as described in the literature. The difficulties which this age group experiences following all these changes and developments, and also the specific issues of the elderly, explain the need for psychotherapy in this age category. Since the questions at issue are often family- and context related, a systemic therapeutic approach appears to be relevant, both with respect to clinical practice and the literature.
Finally, we elaborate three models which originated from the systemic approach, and focus particularly on working with elderly.

download article
34.236.170.48.