PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het zorgproces rond zwangerschapsafbreking na prenatale diagnostiek: klinisch-ethische oriëntaties vanuit christelijk perspectief
Author(s): GASTMANS C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 22   Date: 2009   
Pages: 1058-1065
DOI: 10.2143/TVG.65.22.2000652

Abstract :
Dit artikel geeft een bondig overzicht van de klinisch-ethische problematiek inzake zwangerschapsafbreking na prenatale diagnostiek. Vooreerst wordt de beleving ervan bij ouders, gynaecologen en vroedvrouwen geschetst. Tegen deze achtergrond worden essentiële waarden vanuit christelijk perspectief geïdentificeerd die bij een ethische evaluatie van zwangerschapsafbreking na prenatale diagnostiek in overweging moeten worden genomen. Deze waarden zijn: eerbied voor het menselijk leven, respect voor autonomie in verbondenheid, kwaliteit van leven, en de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze waarden vormen de grondslag van een christelijk-ethische waardeafweging en voor concrete aanbevelingen die hulpverleners kunnen ondersteunen in de klinische zorgpraktijk. Tot slot volgt een beschrijving van de specifieke verantwoordelijkheden van alle betrokkenen in het besluitvormingsproces.

The care process surrounding abortion after prenatal diagnosis: clinical ethical considerations from a Christian perspective
This article presents a brief overview of the clinical-ethical argumentation surrounding abortion after prenatal diagnosis of a grave fetal malformation. Actually a consensus concerning this problem is lacking in our society. A state of the art of the various experiences of parents, gynaecologists and midwifes is presented. Subsequently, we identify some essential values to be respected from a Christian perspective regarding an ethical evaluation of abortion after prenatal diagnosis.
These values include the respect for human life as well as for relational autonomy, the future quality of life and the social responsibility. These values provide the premises for a Christian ethical value rating and for a number of concrete recommendations which may procure clinical and ethical support to caregivers involved in the decision making process surrounding abortion after prenatal diagnosis of a serious fetal malformation.

download article
18.206.241.26.