PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Inspanningstolerantie en lichaamsvet bij Vlaamse brandweermannen. Eerste resultaten
Author(s): KISS P, DE MEESTER M, MAES C, DE VRIESE S, DE SMET AM, COELIS M, PORIAU S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 13   Date: 2010   
Pages: 662-668
DOI: 10.2143/TVG.66.13.2000787

Abstract :
Recent werden de inhoud van het arbeidsgeneeskundig toezicht en de medische geschiktheidscriteria voor brandweermannen in België grondig herzien. Hierin wordt veel belang gehecht aan de cardiorespiratoire belastbaarheid en het cardiovasculaire risico. De brandweermannen dienen hiervoor een maximale zuurstofopnamecapaciteit (VO2max) van ten minste 38 ml/kg.min te halen.
Dit artikel vat de resultaten samen van een eerste reeks VO2max-bepalingen die werden uitgevoerd bij 244 Vlaamse beroeps- en vrijwillige brandweerlieden. Tevens werden verbanden geëxploreerd tussen de cardiale belastbaarheid enerzijds en de leeftijd, de “body mass index” (BMI), de buikomtrek, het percentage totale lichaamsvet en het brandweerstatuut anderzijds.
De gemiddelde VO2max bedroeg 48,5 ml/kg.min en 93,0% van de brandweermannen behaalde een VO2max van minstens 38 ml/kg.min.
Volgens het multivariate lineaire regressiemodel was een toename van het totale lichaamsvetpercentage de belangrijkste voorspeller voor een lage VO2max.

Cardiorespiratory fitness and body fat in Flemish fire fighters – first results
Recently, occupational health surveillance and medical criteria for fire-men in Belgium were thoroughly revised. Cardiorespiratory fitness and cardiovascular risk are important items in these criteria. Fire-men need to have an aerobic capacity (VO2max) of at least 38 ml/kg.min.
This article summarizes the results of a first series of VO2max measurements which were carried out in 244 Flemish professional and voluntary fire fighters. Relationships between aerobic capacity and age, body mass index (BMI), waste circumference, total body fat percentage and fire-man’s employment (professional vs. voluntary) were explored as well.
Mean VO2max was 48.5 ml/kg.min, while 93.0% of the fire fighters had a VO2max of at least 38 ml/kg.min.
In the final multivariate linear regression model an increased total body fat percentage was the most important predictor of a decreased VO2max.

download article
18.206.13.39.