PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een ethische blik op sportgeneeskunde
Author(s): VAN PRAET L, VANDEN BOSSCHE L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 21   Date: 2011   
Pages: 1008-1013
DOI: 10.2143/TVG.67.21.2001067

Abstract :
Ethiek in de sportgeneeskunde verschilt sterk van de traditionele benadering in de klassieke medische praktijk. In dit overzicht van de recente literatuur wordt dieper ingegaan op ethische dilemma’s waarmee sportartsen moeten afrekenen, o.a. op het vlak van autonomie, hun relatie t.o.v. de atleet, vertrouwelijkheid, kortetermijnwinst vs. langetermijnrisico’s, gevaarlijk gedrag, prestatiebevorderende middelen en publiciteit. (Team)artsen ervaren regelmatig druk van atleten, trainers, bestuursleden en supporters en zelfs vanuit hun eigen, persoonlijke achtergrond om medische beslissingen te beïnvloeden. Daarnaast ontstaat soms een belangenconflict tussen hun verplichtingen t.a.v. de club en de werkgever enerzijds en hun professionele verantwoordelijkheid als arts tegenover elke individuele speler anderzijds. Op verschillende vlakken moeten ze kiezen aan wie ze de grootste loyaliteit schenken en welk evenwicht gevonden kan worden tussen medische en niet-medische belangen. Bij gebrek aan één specifieke, universeel aanvaarde, ethische code voor sportartsen bestaat hierover echter veel onduidelijkheid en lopen de meningen uiteen. Het lijkt alvast aangewezen om spelers en atleten steeds grondig te informeren, respect te hebben voor hun autonomie en bij dilemma’s prioritair te kiezen voor hun belangen en gezondheid, los van alle druk of contractuele verplichtingen tegenover clubs.

Ethics in sports medicine
Ethics in sports medicine differs significantly from the traditional approach in standard medical practice. This review of the recent literature addresses the ethical dilemmas relating to autonomy, doctor-athlete relationship, confidentiality, short-term gains versus long-term risks, risky behavior, performance-enhancing substances and publicity, with which sports doctors are confronted.
(Team) physicians regularly experience pressure from athletes, coaches, directors, supporters and even from their own personal background to influence medical decisions. In addition, a conflict of interest may arise between their commitment to the club and the employer, and their professional responsibility to each individual player. In different areas, they have to choose to whom they are most loyal and how to keep medical and non-medical interests balanced. However, since a specific, universally accepted ethics code for sports doctors is lacking, the matter remains unclear and the opinions are widely divergent. It seems advisable to always fully inform the players and the athletes, to respect their autonomy and, in the event of any dilemma, to give priority to their interests and health, free of pressure or contractual obligations to clubs.

download article
34.236.170.48.