PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Stercorale perforatie als een catastrofale complicatie van constipatie
Author(s): GIJSEN I, WOLTHUIS A, BIELEN D, VANSLEMBROUCK R, COREMANS G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 8   Date: 2012   
Pages: 390-396
DOI: 10.2143/TVG.68.08.2001171

Abstract :
Stercorale perforatie is een verwikkeling van fecale impactie met een hoge mortaliteit. Het is een aandoening die niet goed gekend is in de klinische praktijk, wat leidt tot een onderschatting van de incidentie met vaak een laattijdige diagnose tot gevolg. De meest aangewezen behandeling is vroege heelkunde met resectie van het aangetaste colon, een eindstandig colostoma en sluiten van het rectum (hartmannoperatie), in combinatie met een uitgebreide peroperatieve spoeling en breedspectrumantibiotica.
Dit artikel beschrijft de casus van een 55-jarige patiënte met een lange voorgeschiedenis van constipatie en fecale impactie, die zich aanmeldt met diffuse peritonitis. Tijdens een laparotomie werd een stercorale perforatie van het sigmoïd vastgesteld met multipele fecalomen in het colon. Bij deze patiënte waren verschillende risicofactoren voor constipatie en stercorale perforatie aanwezig, waaronder het gebruik van aspirine, codeïne en niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s), alsook anorexia nervosa, een slechte algemene gezondheid, een zwakke buikpers door atrofische buikspieren en een verzakking van de baarmoeder waarvoor een pessarium wordt gebruikt. Deze casusbeschrijving wil stercorale perforatie en de voorbeschikkende factoren ervan onder de aandacht brengen opdat risicopatiënten beter geïdentificeerd kunnen worden en deze complicatie vermeden kan worden. Bovendien wordt er een literatuuroverzicht geboden waarbij de gepubliceerde gevallen van het laatste decennium getoetst worden aan de criteria van Maurer.

Stercoral perforation as a catastrophic complication of constipation
Stercoral perforation is a complication of fecal impaction with a high mortality. It is not well known by physicians, which leads to an underestimation of its incidence and thus an often late diagnosis. The treatment of choice is an early operation with resection of the affected colon, an end colostomy and closure of the rectum (Hartmann’s procedure), in combination with extensive lavage and broad-spectrum antibiotics. The case of a 55-year-old patient with a long history of constipation and fecal impaction presenting with diffuse peritonitis is discussed. On a CT-scan, free air was seen and a sigmoidal perforation was suspected. During the laparotomy, a stercoral perforation of the sigmoid was found with multiple fecalomas in the colon. This patient had multiple risk factors for constipation and stercoral perforation including the use of aspirin, codeine and non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), as well as anorexia nervosa, a poor general health, weak abdominal press due to atrophic abdominal muscles and genital prolapse with a pessary in place. This case aims to highlight stercoral perforation and its possible risk factors to better identify risk patients, in the hope to prevent this complication. Furthermore, a review of the literature is presented in which the published cases of the last decennium are analysed using the Maurer criteria.

download article
18.209.104.7.