PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Prothetische gewrichtsinfectie van de heup: diagnose en behandeling
Author(s): VAN HEVELE J, TERRYN W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 16   Date: 2014   
Pages: 887-894
DOI: 10.2143/TVG.70.00.2001666

Abstract :
Infectie van een heupprothese komt voor bij 1,5% tot 2% van de patiënten. Deze infecties worden ingedeeld in drie groepen: de vroege (< drie maanden na de plaatsing van de prothese), de vertraagde (na drie tot twaalf maanden) en de late infecties (> twaalf maanden). De symptomen van een vroege infectie zijn zwelling, wondafvloei, koorts en progressieve gewrichtspijn. Bij vertraagde en late infecties is pijn vaak het enige symptoom. De belangrijkste diagnostische testen zijn een bloedafname met een bepaling van de sedimentatie en de C-reactieve proteïne (CRP), een gewrichtspunctie met leukocytenbepalingen en kweken. Bij twijfel kan er een histopathologisch onderzoek van periprothetische weefselbiopten uitgevoerd worden, alsook kunnen er hiervan kweken ingezet worden. Kweken en een multiplexpolymerasekettingreactie (multiplex-PCR) kunnen uitgevoerd worden van vloeistof bekomen na sonificatie van de gereseceerde prothese. Radiologische onderzoeken kunnen nuttig zijn, maar zijn noch sensitief, noch specifiek. Het belangrijkste is dat er een gerichte antibioticatherapie opgestart wordt. Een resectie van de prothese moet meestal gebeuren in geval van laattijdige infecties. Het meest aangewezen is om zes tot acht weken een met antibiotica geïmpregneerde cementspacer te plaatsen, waarna er een nieuwe prothese geplaatst kan worden. Deze tweefasige therapie heeft een succeskans van 97%. Directe plaatsing van een nieuwe prothese tijdens dezelfde ingreep kan ook plaatsvinden voor de juiste indicaties (succesratio tot 86%). Als preventie bij een primaire protheseplaatsing wordt perioperatieve antibioticaprofylaxe met eerstegeneratiecefalosporinen aangeraden, naast een screening voor meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) en meticillinegevoelige Staphylococcus aureus (MSSA) en een evaluatie van de mogelijke toegangswegen van hematogene infecties, zoals gingivitis, parodontitis en urineweginfecties of -obstructies.


Prosthetic hip joint infection:diagnosis and treatment
Prosthetic hip infections occur in 1.5% to 2% of the patients and can be classified in three groups: early (less than 3 months after implant surgery), delayed (3 to 12 months) and late (more than 24 months after surgery). Symptoms of an early infection are erythema, effusion, warmth, fever and an acute onset of joint pain. Delayed and late infections often occur with progressive pain as the only symptom. Important diagnostic tests include blood tests to prove an elevated C-reactive protein (CRP) and sedimentation rate, a joint aspiration with leucocytes rate and cultures of the synovial fluid. Histopathological examination and cultures of periprosthetic tissue can supply more information, although cultures and a multiplex polymerase chain reaction (PCR) of the sonication fluid of the removed implant procure even better results. Radiological examinations may be useful, but are neither sensitive, nor specific.
An accurate therapy with antibiotics is the most important treatment. A resection of the prosthesis is necessary in late prosthetic joint infections with the insertion of an antimicrobial-impregnated cement spacer. After six to eight weeks, a new prosthesis can be implanted. This two-stage therapy obtains a success rate of 97%. One-stage reimplantation may be indicated in selected cases, with a success rate of 86%. Preventive measures include prophylactic antibiotics, a screening for methicillin-resis­tant Staphylococcus aureus (MRSA) and methicillin-sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) with decolonization, as well as an evaluation of the possible entry places for hematogenous infections, such as gingivitis, parodontitis, urinary tract obstructions and skin infections.


download article
35.175.200.4.