PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De Europese COPD-audit 2011: positie van België in Europa op het vlak van COPD-zorg
Author(s): BALLIGAND E, HEINEN V, SERMEUS W, DECRAMER M, JOOS G, JANSSENS W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 12   Date: 2015   
Pages: 823-832
DOI: 10.2143/TVG.71.12.2001885

Abstract :
De zorg voor patiënten met chronisch obstructief longlijden (COPD) varieert sterk tussen verschillende landen en internationale COPD-zorgrichtlijnen worden niet overal en altijd opgevolgd. De “European Respiratory Society” (ERS) organiseerde een audit in dertien Europese landen om de kwaliteit van zorg bij gehospitaliseerde patiënten met een COPD-exacerbatie te onderzoeken. In dit artikel wordt weergegeven waar België zich positioneert ten opzichte van de andere landen wat betreft de organisatie van COPD-zorg, het klinische proces en enkele relevante klinische eindpunten (ligduur, heropname en mortaliteit).
De Europese COPD-audit 2011 is een multicentrische, observationele studie waarbij 422 ziekenhuizen gezamenlijk 15.821 patiëntencasussen verzameld hebben. De audit werd georganiseerd om een beter zicht te krijgen op de sterke en zwakkere punten van COPD-zorg in Europa.
In het algemeen bezit België een uitgebreide COPD-zorg: qua diagnostiek en therapie worden de internationale zorgrichtlijnen goed opgevolgd en de klinische eindpunten voor België komen overeen met de Europese gemiddelden. Het stimuleren van rookstop en het controleren van het chronische gebruik van systemische steroïden zijn aandachtspunten voor België. De resultaten van de Europese COPD-audit 2011 geven een aanzet tot het opstellen van een actieplan met verbeter­initiatieven, wat in de toekomst kan leiden tot een verbetering van het zorgproces en de klinische eindpunten.


The European COPD audit 2011: position of Belgium
COPD care (chronic obstructive pulmonary disease) varies between different hospitals and between different countries. Non-compliance to the international COPD care guidelines (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease – GOLD, National Institute for Health and Clinical Excellence – NICE, European
Respiratory Society – ERS and the American Thoracic Society – ATS) is assumed but badly characterized. The ERS has organized an audit in 13 European countries (Austria, Belgium, Croatia, Greece, Malta, Poland, Ireland, Romania, Slovakia, Spain, Switzerland, Turkey and the UK) to investigate the quality of care among hospitalized patients with a COPD exacerbation.
The current manuscript reports the position of Belgium regarding the organization of COPD care, the clinical process and some relevant clinical endpoints (length of stay, readmission and mortality). The European COPD audit 2011 is a multicenter, observational study. 422 hospitals collected clinical data of 15,821 patients. In Belgium 512 patients were included by 22 different hospitals, which constitutes 3.24% of the total number of included patients in Europe (n = 15,821).
Belgium possesses an extended COPD care: in terms of diagnosis and therapy, the international care guidelines are most often accurately followed and the clinical endpoints for Belgium correspond to the European averages. Encouraging smoking cessation and keeping the chronic use of systemic steroids under control are the main areas for improvement in Belgium. The results of the European COPD audit 2011 can form an impulse towards the development of an action plan with initiatives for improvement, which in the future may result in a better care process and clinical endpoints.


download article
18.206.241.26.