PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het diagnostische classificatiesysteem voor baby’s en peuters: hulpmiddel in de zorg voor jonge kinderen met psychische problemen
Author(s): DE COCK S, DE GROOTE I, VAN ZANDWEGHE C, BAL S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 24   Date: 2015   
Pages: 1629-1635
DOI: 10.2143/TVG.71.24.2002021

Abstract :
In de literatuur wordt het jonge kind tot de leeftijd van drie (soms vijf) jaar “infant” genoemd. Infantpsychiatrie is het subspecialisme van de kinder- en de jeugdpsychiatrie dat zich richt op deze ontwikkelingsfase. Er is wetenschappelijke en klinische evidentie voor de aanwezigheid van een psychopathologie op deze jonge leeftijd. De prevalentie situeert zich tussen 17% en 25%. De vaakst voorkomende uitingsvormen van deze stoornissen zijn moeilijkheden op het vlak van eten en slapen, huilgedrag, alsook het reguleren van emoties of aandacht. Het in kaart brengen van de moeilijkheden (diagnostiek) en vooral het bepalen of er sprake is van een verstoring in het functioneren of de ontwikkeling is niet eenvoudig. De beschikbare instrumenten en classificatiesystemen die gebaseerd zijn op het functioneren als volwassene, zoals het DSM-systeem (“Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”), zijn volstrekt ontoereikend. Dit heeft te maken met een aantal specifieke kenmerken van deze ontwikkelingsfase, zowel biogenetische factoren als de context­afhankelijkheid van het functioneren en de snelheid van en de variabiliteit in de ontwikkeling.
Het diagnostische classificatiesysteem DC:0-3R is een instrument dat de veelheid van deze factoren in kaart brengt aan de hand van een vijfassenindeling. DC:0-3R is een dynamisch instrument dat niet enkel dient om te diagnosticeren en te classificeren, maar dat ook gebruikt kan worden om aanknopingspunten te vinden voor behandeling en begeleiding. In dit artikel worden DC:0-3R en de bruikbaarheid ervan besproken.


The diagnostic classification system for infants and toddlers: a tool in the care of young children with psychological problems
In the literature, the young child till the age of three (sometimes five) years old is called “infant”. Infant psychiatry is the subspecialty of the child and adolescent psychiatry that focuses on this developmental stage. Scientific and clinical evidence exists for the presence of a psychopathology at this young age. The prevalence is situated between 17% and 25%. The most common manifestations of these disorders are difficulties in terms of eating and sleeping, crying behavior and the regulation of emotions or attention. The mapping of the difficulties (diagnostics) and especially determining if there is a disruption in functioning or development, is not easy. The available tools and classification systems based on the functioning as an adult, such as the DSM system (“Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”), are totally inadequate. This has to do with a number of specific characteristics of this developmental stage, both biogenetic as in the context-dependence of the functioning and the speed of and variability in development.
The diagnostic classification system DC:0-3R is an instrument that maps the multiplicity of these factors on the basis of a five-axes format. DC:0-3R is a dynamic tool serving not only to diagnose and classify, but which can also be used to find clues for treatment and counseling. This article discusses DC:0-3R and its usefulness.


download article
54.81.69.220.